Verzoek voorlopige voorziening inzake ontwikkelingen KRO eiland

Graag informeren wij u over de nu volgende ontwikkelingen rond het KRO-eiland. Samen met twee andere erfgoedorganisaties hebben wij bij de rechtbank een beroepschrift ingediend tegen de verleende vergunning.

Inmiddels heeft de projectontwikkelaar Stebru in een bericht aan de omwonenden aangekondigd dat de sloop waarschijnlijk zal beginnen in de week van 4 april, volgende week dus.

Daarom hebben de Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en wij een voorlopige voorziening aangevraagd om de vergunning op te schorten totdat het beroepschrift behandeld is. Anders zou je het gevaar lopen dat de monumenten al gesloopt zijn voordat de rechter uitspraak doet: men heeft immers een vergunning!

Zo’n voorlopige voorziening heeft altijd een spoedeisend karakter. De Rechtbank doet op zo kort mogelijke termijn uitspraak. We hopen natuurlijk dat de sloop van de monumenten wordt opgeschort.

Uw redacteuren:
Herman Meddens en Rients Slippens

Lees verder voor het volledige verzoek om een voorlopige voorziening.

Aan de Rechtbank Midden-Nederland
Sector Bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Hilversum, 31 maart 2016

A A N T E K E N E N 

Betreft: verzoek om een voorlopige voorziening inzake de omgevingsvergunning voor het KRO-terrein, Emmastraat 50 te Hilversum (kenmerk gemeente 231023) (uw kenmerk: UTR 16 / 1337 WABOA)

Geachte heer/mevrouw,

Op 9 november 2015 hebben de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap bij het college van B en W van de gemeente Hilversum een zienswijze ingediend op de Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning KRO-terrein en bijbehorende stukken. Het betrof de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van 85 levensloopbestendige woningen met een ondergrondse parkeergarage. In haar schrijven van 27 januari 2016 (publicatie 28 januari) heeft de gemeente Hilversum laten weten in de ingediende zienswijzen, waaronder die van de bovengenoemde organisaties, geen reden te zien de vergunning niet te verlenen.

De bovengenoemde organisaties hebben vervolgens per brief van 4 maart 2016 beroep aangetekend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het KRO-terrein, Emmastraat 50 te Hilversum (bijlage 1).

Stebru, de projectontwikkelaar, heeft in een in de buurt verspreide brochure aangegeven in week 14 met de asbestsanering en aansluitend het sloopwerk te beginnen (bijlage 2). Hoe de planning er exact uitziet weten wij niet, maar het lijkt ons hiermee duidelijk, dat het een spoedeisende situatie betreft: week 14 begint op 4 april. Zodra daadwerkelijk gestart wordt met de sloop van de rijksmonumentale studio zal het erfgoed op het KRO-eiland grote schade oplopen en het monument een belangrijk deel van haar waarde kwijt raken. Wij vragen daarom een voorlopige voorziening aan. Lopende de procedure bij de rechtbank mag ons inziens niet begonnen worden met sloop van de monumentale studio, omdat daarmee de zaak onomkeerbaar wordt en de verdere beroepsprocedure dus zinloos. Dat willen wij voorkomen.

Het oudste deel van het KRO complex bezit thans de status van rijksmonument. Het sloopwerk betreft o.a. de voormalige concertstudio. Deze studio vormt een belangrijk onderdeel van dit rijksmonument. Zowel de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) als de door ons ingeschakeld onafhankelijke deskundige, bureau MAB, laten hier geen twijfel over bestaan (bijlage 3 en 4). Een van de zwaartepunten in ons beroep tegen de verleende omgevingsvergunning betreft juist de sloop van deze rijksmonumentale studio. Met de sloop van de studio zou een onomkeerbare situatie ontstaan , die ons beroep voor een deel zinloos maakt.

Gezien de planning van de projectontwikkelaar is er sprake van een spoedeisend karakter.  Wij verzoeken u daarom een voorlopige voorziening te treffen, waarbij de bovengenoemde omgevingsvergunningen worden geschorst gedurende de beroepsprocedure.

Hilversumse Historische Kring Albertus Perk,
Erfgoedvereniging Bond Heemschut,
Stichting het Cuypersgenootschap,

Namens deze:

Drs. H.B.M. Meddens, secretaris HHK Albertus Perk
Lindenheuvel 12A,
1217 JX Hilversum

Bijlagen:
1. beroep tegen omgevingsvergunning
2. brochure Stebru
3. advies RCE
4. CHER van MAB