Open brief over de MRA en 10.000 woningen

HILVERSUMSE HISTORISCHE KRING ‘ALBERTUS PERK’
Hilversum, 22 mei 2020
Aan de Gemeenteraad van Hilversum
cc. College van B & W en redactie Gooi en Eemlander en redactie Gooi en Eembode

Onderwerp: MRA en 10.000 woningen

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Het College van B & W is gekomen met een plan Hilversum aan te wijzen als een van de sleutelgebieden voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Dit plan behelst de bouw van 10.000 woningen.

Dit ingrijpende plan baart de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ grote zorgen.

Daar het raadsbesluit over dit plan voor de zomer wordt voorzien, richten wij ons tot u.

Onze zorgen richten zich op de cultuurhistorische aspecten in dit plan.

Het plan voor de bouw van 10.000 woningen in de compacte stad die Hilversum is, zou leiden tot de bouw van 155 torenflats met 15 bouwlagen of een gelijkwaardig volume aan grootschalige laagbouw. Een dergelijke stadsuitbreiding met 10.000 woningen kan vergeleken worden met de uitbreiding van Amersfoort met de wijk Vathorst.

De bouw van 10.000 woningen, in welke vorm of uitbreiding dan ook, zal een forse aantasting zo niet verwoesting betekenen van de tuinstad Hilversum zoals architect Dudok die in essentie heeft aangegeven en zoals die in de loop der jaren ook vorm heeft gekregen. 

Zijn stedenbouwkundige plan beoogde een Hilversum dat met ongeveer 100.000 inwoners

een volwaardige entiteit kan zijn. Hilversum verkeert nu in die gelukkige situatie. Hilversummers wonen in een mooie, compacte (tuin-)stad met voldoende voorzieningen. 

Uit- of inbreiding is alleen mogelijk als deze passend is vanuit deze historische ontwikkeling en de huidige situatie van onze tuinstad.

De bouw van 10.000 woningen (= 22.000 inwoners) waarvan het plan Sleutelgebied MRA nu uitgaat, past daarom niet bij het aanzien van Hilversum en vult het ook niet aan. Daarvoor is het té ingrijpend en doet het een aanslag op Hilversum zelf alsook op het omringende landschap.

Bovendien is er op de drie  beoogde bouwlocaties géén ruimte voor 10.000 woningen.

Het bestuur van de HHK ‘Albertus Perk’ roept de Raad dan ook op het cultureel erfgoed van Hilversum te koesteren en te verdedigen, dit plan daarom af te wijzen en/of dit te beperken tot een plan dat tegemoetkomt aan de directe woningbehoefte en economisch noodzakelijke ontwikkelingen, gebaseerd op een toekomstvisie waarin het cultuurhistorisch erfgoed de plaats krijgt die het verdient met behoud van het goede woonklimaat voor alle inwoners.

Met vriendelijke groet,

Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’

E. van den Berg, voorzitter