Jaarverslag Albertus Perk 2014

 Bestuur

Het bestuur kwam het afgelopen jaar acht keer in vergadering bijeen (inclusief de ALV van 25 maart). In de Algemene Leden Vergadering traden statutair drie bestuursleden af: de heren Slippens, Van Aggelen en Heinsman. Zij stellen zich herkiesbaar. De vergadering gaat ook hiermee met applaus akkoord.

 Ledenbestand

Aan het einde van dit verslagjaar verstuurde de vereniging het H.H.T. ‘Eigen Perk naar 1106 adressen.

Per ingang van 2015 hadden 32 leden opgezegd en er zijn 10 leden geroyeerd omdat zij meer dan twee jaar geen contributie betaalden.

Daarnaast waren in de loop van het jaar 46 leden uit het ledenbestand verwijderd door overlijden, verhuizing, onbestelbare post en late opzegging per 1-1-2014.

Er werden 40 nieuwe leden verwelkomd en ingeschreven. Het resultaat was een totaal van 1025 leden aan het begin van 2015.
De minimum contributie bleef gehandhaafd op € 18.

 Het succes van de Open Monumentendag

De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk zet zich in voor meer kennis van en waardering  voor ons verleden met – zoals bekend –  maandelijks lezingen, excursies en het uitgeven van het tijdschrift Eigen Perk.

Samen met Museum Hilversum organiseert Albertus Perk sinds vier jaar ook de Open Monumentendag op 13 en 14 september. Te onzent was de organisatie en het vele werk in handen van bestuurslid Rients Slippens.
Het thema was ‘Op reis’. Er was een fraaie brochure met een prominente annonce van onze Historische kring. Wij kunnen zeer positief zijn over de samenwerking met de Gemeente Hilversum, Hilversum Pas Op! en de drijvende kracht, projectleidster Andrea Werkhoven van Museum Hilversum. Het museum zelf heeft ook ruim aandacht aan het thema besteed.

Daar was door Iwan Nagel een verrassende expositie ingericht rond het landelijke thema “Reizen” met veel oude foto’s van pensions, hotels en het stationsgebied.

De opening vond plaats op vrijdag 12 september door Nicolien van Vroonhoven, de nieuwe wethouder monumenten van Hilversum. Ze zei o.a. “ Hilversum moet veel meer werk maken van een goede herbestemming van de vele leegstaande monumenten.”

Nieuw voor 2014 was het grote aantal omroepgebouwen dat voor publiek toegankelijk was. Op zondagmiddag dat weekeinde organiseerde Albertus Perk een fietsexcursie o.l.v. Kees van Aggelen langs Hilversumse huizennamen.

De Open Monumentendag trok zeer veel bezoekers. Daaruit blijkt dat de belangstelling voor de cultuurhistorie van Hilversum groot is.

 Ledenavonden

Zoals gebruikelijk was er weer een gevarieerd aanbod op de ledenavonden:
– 28 januari 2014, Hilversum: huizennamen en gevelstenen, Kees van Aggelen.
– 25 februari 2014, Honderd jaar Pinetum, Blijdenstein, een botanische tuin met een bijzondere collectie, Pieter Hoogenraad.
– 25 maart 2014, Algemene Ledenvergadering en presentatie Gemeentelijke Monumenten.
– 22 april 2014, Historische voorwerpen brengen geschiedenis tot leven, Ed van Mensch.
– 27 mei 2014, Hilversumse gebouwen, Karin Abrahamse.
– 23 september 2014: De Gooise Moordenaar, Jan Peet.
– 28 oktober 2014: Twee honderd jaar koninkrijk, Willem van der Spek.
– 25 november 2014: Ieper, honderd jaar Grote Oorlog, Barend Smit.

Alle ledenavonden, die gehouden werden in De Akker aan het Melkpad, werden zeer goed bezocht.

 Op Pad met Albertus Perk

De werkgroep Monumentenzorg organiseerde onder het motto ‘Op pad met Albertus Perk’ tijdens de zomermaanden weer vijf excursies langs interessante historische plekken. Ook dit jaar bestond daarvoor veel belangstelling.

– 4 mei: Woonhuizen van bekende Hilversummers.
– 1 juni: Joodse begraafplaats – deze wandeling is jammer genoeg afgelast in verband de aanslagen op het Joods museum in Brussel.
– 6 juli: Ontdekkingstocht door Klein Rome.
– 3 aug.: Het Kamrad.
– 14 sept.: Op reis langs Hilversumse huizennamen, mede in het kader van Open Monumentendag.

In mei leidde Harry van der Voort de deelnemers langs een groot aantal scholen die Dudok in de hem zo typerende bouwstijl ontwierp.

 Het Stimuleringsfonds

Dit jaar zijn enkele projecten gesubsidieerd uit het stimuleringsfonds. Het betrof in alle gevallen een deelsubsidie. Subsidie werd aangevraagd voor: Brochure/publicatie Anna’s Hoeve, brochure en film van Els Kiewik – Peters naar aanleiding van haar boek alsmede een film over de Stad Gods.

 Werkgroep Monumenten

Speciale aandacht is ook dit jaar besteed aan de vele aspecten van de monumentenzorg in Hilversum. Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van de Werkgroep Monumenten.

 De nieuwsbrief

Dit najaar is gestart met een Nieuwsbrief. De bedoeling is dat deze elektronische brief telkens één week voor elke ledenavond verschijnt. De redactie is ijn handen van Rients Slippens en Herman Meddens. De reacties zijn positief steeds meer leden vragen de brief aan. Op dit moment zijn er zo’n 300 adressen.

 En verder…

is vanuit het bestuur aandacht besteed aan:
– Lustrumboek 2015: Herinneringen aan winkeliers in de jaren ’50.
– Lustrumviering 26 september 2015.
– Bijdrage Lustrum aan onze koepelvereniging ‘Tussen Gooi en Vecht’.
– Een excursie naar de Rijp.
– Samenwerking museum (schildjes uitgifte punt; voorbereiding tentoonstelling WO-II).
– Aandacht en ondersteunende publiciteit bij de monumentenschildjes.
– (Uiteraard) het zo veel mogelijk ondersteunen van de werkgroep Monumenten in de Hilversumse politieke gemeentelijke arena.
– Het vernieuwen van onze site door Paul Delcour.
– Een aantal bijzondere projecten (Zorg om collectie lokale geschiedenis; waakzaamheid inzake natuurbegraven op de Hoorneboeg).

Herman Meddens, 2 januari 2015.