Jaarverslag Albertus Perk 2013

 Bestuur

Het bestuur kwam het afgelopen jaar zeven keer in vergadering bijeen (inclusief de ALV van 26 maart). In de Algemene Leden Vergadering werd een nieuwe secretaris, Herman Meddens, benoemd onder dankzegging aan Nico Leerkamp die ruim vier jaar dit werk met grote precisie en inspiratie heeft verricht.
Statutair traden twee bestuursleden af: Joke Ubbink en Ed van Mensch. Zij stelden zich herkiesbaar De vergadering ging met applaus akkoord.

 Overlijden Egbert Pelgrim(1956 – 2013)

Begin dit jaar ontviel ons een van de steunpilaren van onze historische kring, de heer Egbert Pelgrim. Deze van origine historisch geograaf heeft veel voor onze vereniging betekend en voor het Hilversums Historisch Tijdschrift ‘Eigen Perk’. Naast zijn haast onmisbare praktische kwaliteiten was hij de auteur van veel artikelen en publicaties over de geschiedenis van Hilversum en omgeving. Hij maakte het verleden toegankelijk voor een breed publiek. Hij deed dat zowel bescheiden als bevlogen. Onze Kring is hem veel dank verschuldigd.

 Ledenbestand

Aan het einde van dit verslagjaar had de vereniging 1120 adressen waarnaar ‘Eigen Perk’ werd verstuurd. Per ingang van 2014 hebben 45 leden opgezegd en er zijn 8 leden geroyeerd omdat zij meer dan twee jaar geen contributie hadden betaald. Daarnaast zijn in de loop van het jaar 25 leden uit het ledenbestand verwijderd (overlijden, verhuizen, onbestelbaar, late opzegging per 1-1-2013) en werden er 42 nieuwe leden verwelkomd en ingeschreven. De minimum contributie blijft gehandhaafd op € 18.

 Het succes van de Open Monumentendag

De Hilversume Historische Kring Albertus Perk zet zich in voor meer kennis van en waardering voor ons verleden met – zoals bekend – maandelijks lezingen, excursies en het uitgeven van het tijdschrift Eigen Perk.
Samen met Museum Hilversum organiseert Albertus Perk sinds drie jaar ook de Open Monumentendag. Deze werd dit jaar op 14 en 15 september gehouden. Het thema was “Macht en Pracht.” De opening vond plaats in De Kapel aan de ’s Gravelandseweg 144.
Naast de bekende monumenten waren een aantal “nieuwe” monumenten voor het eerst open voor publiek, o.a. het Kantongerecht, Sociëteit De Unie, villa Hooftsburgh, villa Hoogerheide, een villa aan de Nassaulaan 29 en villa De Nieuwen Engh. De Open Monumentendag trok ruim 5000 (!) bezoekers. Daaruit blijkt dat de belangstelling voor de cultuurhistorie van Hilversum groot is.

 Ledenavonden

Zoals gebruikelijk was er weer een gevarieerd aanbod op de ledenavonden:
– 22 januari 2013, Natuur en Landschap van de Vecht, Prof. Wim Weijs.
– 26 februari 2013, Jan H.B. Koekkoek actief in Hilversum, Ed van Mensch.
– 26 maart 2013, Mijn moeder Barbera, Erna Gianotten – van den Berg.
– 23 april 2013, Oude films over Hilversum, Ed van Mensch.
– 28 mei 2013, Delfts Blauw uit Hilversum, Friggo Visser, mede-oprichter van het Keramisch Museum in Nieuw-Buinen.
– 24 september: Architectuur en stedenbouw n.a.v. het verschijnen van de Historische Atlas van Hilversum, Prof.Hans Ruijssenaars.
– 22 oktober: De Nieuwe Hollandse Waterlinie, Kees Schipper.
– 26 november: Koninklijke Akten en Burgerlijke Stand, Wim Zondag, oud Hoofd Burgerzaken Gemeente Baarn.
Alle ledenavonden, die gehouden werden in De Akker aan het Melkpad, werden goed tot zeer goed bezocht.

 Op pad met Albertus Perk

De werkgroep Monumentenzorg organiseerde onder het motto ‘Op pad met Albertus Perk’ tijdens de zomermaanden weer vijf excursies langs interessante historische plekken. Ook dit jaar bestond daarvoor veel belangstelling.

– 5 mei: Scholen van Dudok
– 2 juni: Prehistorie in (Corvers)bos en (Hoorneboegse) heide.
– 7 juli: Waterwegen op Hilversum
– 11 aug.: Hilversum Kerkenstad
– 15 sept.: Macht en pracht (Open Monumentendag): Hilversumse villa’s en buitenplaatsen.

In mei leidde Harry van der Voort de deelnemers langs een groot aantal scholen die Dudok in de hem zo typerende bouwstijl ontwierp.

Het archeologische verleden van Hilversum stond in juni centraal. Onder leiding van Sander Koopman, Annemarie Moorman en Anton Cruysheer gingen drie groepen op ontdekkingstocht naar het Corversbos en de Hoorneboegse Heide. Zij werden daar geïnformeerd over de laatste inzichten op het gebied van de archeologie en de cultuurhistorie van ‘t Gooi.

In juli werd er gefietst langs de waterwegen in en rond Hilversum. Gids Jan Lamme naam de vele belangstellenden mee langs de Gooise Vaart, het Hilversumse kanaal en het Tienhovens Kanaal.

De excursie in augustus had een heel ander karakter. Dominee Jurjen Zeilstra en Pieter Hoogenraad namen de deelnemers mee langs een aantal kerken en vertelden daarbij over de denominaties die daar bij elkaar komen en over de architectuur.

De serie excursies werd in september afgesloten op Open Monumentendag met een fietstocht door het Noordwestelijk Villagebied. Het motto van de open dag was Macht & Pracht. Kees van Aggelen en Pieter Hoogenraad lieten zien hoe rijke Hilversummers daar aan het eind van de negentiende eeuw en de twintigste eeuw uitvoering aan hebben gegeven. Maar niet alleen Kees van Aggelen en Pieter Hoogenraad waren die dag met een groep pad. Meer dan vijf duizend mensen hebben deelgenomen aan de open monumentendag.

 Het Stimuleringsfonds

Dit jaar zijn enkele projecten gesubsidieerd uit het stimuleringsfonds. Het betrof in alle gevallen een deelsubsidie. Enkele projecten: film/documentaire over de Stad Gods, de publicatie De Spruiten van Johannes over een familie Hilversumse groenteboeren en een bijdrage aan De toekomst heeft een lang verleden over Hilversumse dwangarbeiders ‘40/’45 (Het betreft een TV documentaire n.a.v. het boek van de Hilversumse auteur Els Kiewik).

 Werkgroep Monumenten

Speciale aandacht is ook dit jaar besteed aan de vele aspecten van de monumentenzorg in Hilversum. Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van de Werkgroep Monumenten.

En verder is vanuit het bestuur aandacht besteed aan:
– Privatisering museum per 1 mei 2013
– Inrichting Stimuleringsfonds
– Lustrum 2015
– Samenwerking met de Stichting ‘Hilversum, Pas Op!’ en de Senioren Vereniging Hilversum (‘Senver’)
– ondersteuning bij projecten van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
– Een aantal bijzondere projecten (Contacten met fam. Perk, Stad Gods, presentatie boek De spruiten van Johannes van Marc van Houten over een Hilversumse familie van groentehandelaren).

Herman Meddens, secretaris