Jaarverslag Albertus Perk 2008

 Algemeen

Het bestuur kwam het afgelopen jaar zes maal in vergadering bijeen. Begin van het jaar gaf secretaris Ineke de Ronde aan uiterlijk per eind van het jaar uit het bestuur te zullen treden. We zijn verheugd dat we in Nico Leerkamp (voor zijn CV zie elders) een opvolger hebben gevonden. Verder heeft Ed van Mensch aangegeven weer toe te willen treden tot het bestuur. Behoudens goedkeuring van de leden is het bestuur hiermee weer op volle sterkte.

De vernieuwde website is sinds halverwege het jaar operationeel onder www.albertusperk.nl. Artikelen uit Eigen Perk, mits digitaal aanwezig en ouder dan een jaar, zijn nu online te raadplegen.

Zoals altijd bleven we de ontwikkelingen in Hilversum volgen. Naast de in het verslag van de werkgroep Monumentenzorg gemelde activiteiten was daar onze zorg over het beleid van Museum Hilversum. Ook nu de verzelfstandiging voorlopig van de baan is, blijven we de ontwikkeling en de aandacht voor Hilversumse historie volgen.

De Nieuwjaarsbijeenkomst (dit keer met de leden van de werkgroep Monumentenzorg) was weer een succes en zo’n bijeenkomst is goed voor de onderlinge verhoudingen.

Het ledenaantal is gegroeid tot 1131.

Het bestuur ziet terug op een goed, maar toch wel weer druk jaar.

 Ledenavonden

Net als andere jaren was er weer een gevarieerd aanbod lezingen.

De bestuursleden Kees van Aggelen en Ineke de Ronde beten in januari het spits af met een lezing over het toerisme in Hilversum eind 19e en begin 20e eeuw. Zij toonden wat deze zomergasten hier zochten en waar ze verbleven.

Door de tijdelijke openstelling van Soestdijk haakte de lezing van februari in op de actualiteit. Thera Coppens vertelde de geschiedenis van het lustslot aan de hand van de levensgeschiedenissen van de vijf belangrijkste vrouwen die op Soestdijk de scepter hebben gezwaaid.

De Modelvereniging Hilversum toonde in maart de maquette die zij in buurthuis De Geus heeft gebouwd van het station en omgeving rond 1935. Uiteraard gebeurde dat aan de hand van beelden, maar voor belangstellenden werd een week later een excursie georganiseerd om de maquette in het echt te bewonderen.

Het verschijnen van het boek Erfgooiers ten eeuwigen dage in 2007 was een goede reden om auteur Anton Kos in april uit te nodigen. Hij vertelde over de boeiende geschiedenis van de erfgooiers, die eeuwenlang de gemeenschappelijke grond van het Gooi in gebruik hadden.

De ledenavond van mei was gevuld met films. De film van de heer Bijlard, die door hem werd toegelicht en het andere oude beeldmateriaal toonden het publiek veel plekken in Hilversum die inmiddels geheel veranderd zijn. Gezien de reacties wisten veel van de aanwezigen zich de vroegere situatie nog goed te herinneren. Frans Ruijter van de historische kring Blaricum ging in september in op de meent tussen Blaricum en Huizen, vroeger in gemeenschappelijk bezit van de erfgooiers. Na ontbinding van de erfgooiersvereniging Stad en Lande werd het terrein geleidelijk volgebouwd. Aan de hand van lichtbeelden liet hij deze ontwikkeling zien. Tijdens de oktoberlezing schetste George van der Werff de geschiedenis van het Utrechtse kasteel De Haar. Hij gaf daarbij een inkijkje in de adelstand en het verwerven van bezittingen in vroeger tijd.

In november bleven we dichter bij huis. Vooruitlopend op hun publicatie schetsten Bert Bos en Ineke de Ronde de geschiedenis van het huis In d’Lonsvaerder aan de Beresteinseweg. Niet alleen het huis zelf kwam aan de orde, maar ook de geschiedenis van de omgeving.

 Tijdschrift Eigen Perk

Het tijdschrift bevatte dit jaar weer een keur aan uiteenlopende artikelen. In het eerste nummer schreef Meyl van Aalst, tot eind 2007 redactielid, over de gevolgen van de Spaanse Griep in 1918 voor Hilversum en Adriaan Pothuizen gaf met zijn beschrijving van een dag op het station een beeld van de spoorwegwerkzaamheden in 1963. De reeks verzamelaars van oude ansichten werd gecontinueerd met Krijn Brouwer in het eerste en Eddy Sülzle in het derde nummer. Adriaan Plomp schetste in nummer 2 de geschiedenis van jurist, politicus en verzetsstrijder Victor Henri Rutgers en Jurjen Zeilstra beschreef de geschiedenis van de Groen van Prinstererschool van 1908 tot 1958. In nummer drie beschreef Edward Bary de aanloop tot en de door velen betreurde sloop van station Hilversum. Verder bevatte het nummer een artikel over Jan van Ravenswaaij van de hand van Marius van Dam.

Het laatste nummer, traditiegetrouw een themanummer, was gewijd aan HIK. Redacteuren Eddie de Paepe, Wim Dral en Ineke de Ronde schetsten aan de hand van HIK en De Gooi- en Eemlander de historie van dit fenomeen uit de jaren ’70 en ’80. Daarnaast leverden diverse betrokkenen, zoals redacteuren en politici, een bijdrage in de vorm van een terugblik op die roerige periode.

 Jaarverslag 2008 Werkgroep Monumentenzorg Albertus Perk

Zie ook: Werkgroep Monumentenzorg.

De werkgroep Monumentenzorg zette zich ook in 2008 weer in voor het behoud van het Hilversumse cultuurhistorische erfgoed en zaken die daarmee samenhangen. In april ontstond grote commotie over de plannen van burgemeester en wethouders om aan de Stationsplein een woontoren met een hoogte van 72 meter te bouwen. Albertus Perk verklaarde zich tegenstander van een dergelijk gebouw. De vereniging stelde daarbij niet à priori tegen hoogbouw te zijn maar pleitte voor het opstellen van een hoogbouwbeleidsnota voor heel Hilversum. Aan de hand daarvan zou een discussie moeten worden gevoerd over dit gevoelige onderwerp. Helaas is een dergelijke nota, ondanks hernieuwd aandringen van Albertus Perk, nog niet verschenen.

Aan een tweetal panden waarvoor Albertus Perk zich in het verleden heeft ingespannen vonden bouwactiviteiten plaats. Philadelphia Zorg maakte een begin met de verbouwing van de voormalige logerij aan de Naarderstraat die in 2007 op instigatie van Albertus Perk op de gemeentelijke monumentenlijst was geplaatst. De vrees bestond dat de eigenaresse van dit historische fabrieksgebouw wat al te rigoureus te werk ging bij de sloop van een aantal opstallen. Maar van de zijde van de gemeente klonken geruststellende geluiden. De werkgroep blijft echter ook komend jaar alert dat hier een acceptabele combinatie van oud- en nieuwbouw verrijst. Ook de eigenaar van de voormalige tapijtfabriek aan de Groest 104-108 begon met de verbouwing van het pand. De voormalige ververij, links van het gebouw werd geheel vernieuwd.

Helaas werd er geen voortgang geboekt ten aanzien van het voormalige administratiegebouw op het REGEV-terrein, nu Villa Industria. Albertus Perk heeft zich steeds sterk gemaakt voor het behoud van dit gebouw. Na uitvoerig lobbywerk werd in 2007 een motie in de gemeenteraad aangenomen, waarin de wethouder werd opgedragen met Albertus Perk en de ontwikkelaar om tafel te gaan zitten om over het behoud van dit pand te spreken. Aan deze motie werd in zo verre voldaan, dat Albertus Perk inderdaad meermalen met de andere partijen aan tafel heeft gezeten. Helaas lukte het nog niet overeenstemming te bereiken over een verbouwingsplan waarin de cultuurhistorische waarden van het administratiegebouw worden behouden. Dit ondanks het feit, dat ook Albertus Perk daarvoor een voorstel deed. Naast het behoud van deze waarden speelde daarbij tevens de financiële haalbaarheid voor de ontwikkelaar een rol. Albertus Perk dringt aan op verder overleg.

De werkgroep maakt zich zorgen over de plannen voor de Aloysius Mavo aan de Prins Bernhardstraat. Het lijkt erop dat de school nieuwbouw op het ernaast gelegen groengebiedje van de voormalige R.K. Begraafplaats wil realiseren. Niet alleen is dit een van de weinige groene plekken in de binnenstad, het is ook met de rijen grote bomen een beeldbepalende plek. De gevel en het trappenhuis van het schoolgebouw aan de Prins Bernhardstraat zijn bovendien zodanig karakteristiek, dat het waard is deze te handhaven. Albertus Perk sprak middels een brief aan Burgemeester en Wethouders haar zorg uit over de plannen van het schoolbestuur. Ten slotte pleitte de werkgroep voor het behoud van het karakteristieke gebouwtje bij Anna’s Hoeve nabij het afgebrande restaurant. De gemeente liet naar aanleiding daarvan weten dat het gebouw niet zal worden gesloopt en waarschijnlijk een woonbestemming zal krijgen.

Naast deze activiteiten organiseerde de werkgroep ook dit jaar een serie zomerexcursies langs plaatsen die belangrijk zijn voor de Hilversumse cultuurhistorie. De excursies naar achtereenvolgens de Joodse Begraafplaats, de Zwaluwenberg, de villawijk Trompenberg, tastbare herinneringen aan Hilversums rijke industriële verleden (Hilversum Fabrieksstad) en de historische binnenstad telden wederom vele tientallen deelnemers, onder wie ook diverse niet-leden. In veel gevallen traden leden van de Albertus Perk op als gids. Ook volgend jaar zullen deze excursies weer plaats vinden.

De werkgroep bestond in 2008 uit Pieter Hoogenraad (voorzitter), Piet Bakker, Henk Dirkx, Roel Leenders, Joke Ubbink (bestuurslid) en Frank Welgemoed. Jan Lamme, die vele jaren de gelederen van de werkgroep heeft versterkt, nam afscheid als lid van de werkgroep.

door: Pieter Hoogenraad

 Nieuwe secretaris

Nico Leerkamp (1938) heeft na HTS-werktuigbouw (Enschede) 35 jaar gewerkt in de ICT-sector. Hij woont dit jaar 20 jaar in Hilversum. In deze periode is hij van 1996-2001 fractiemedewerker geweest van D66, en heeft in 1996 een boekje gemaakt over het luchtvaartterrein Hilversum, dat aan de leden van de gemeenteraad is verstrekt als achtergrondinformatie voor de discussie over het plan van een PvdA-wethouder om woningen op dat terrein te bouwen. Van 2000-2005 was hij secretaris/penning-meester van zowel de Stichting Toverbal (opvang asielzoekerkinderen Crailo) als van de Stichting Voorstellingen Openluchttheater de Lieberg. Vanaf 2004 is hij één van de gidsen van Fietsgilde ’t Gooi (momenteel voorzitter). Eén van de laatste activiteiten was een klus als vrijwilliger bij het Streekarchief voor het Streekarchief Gooi en de Vechtstreek: van mei 2006 tot september 2008 zijn door hem de bouwtekeningen van 1880-2000 bekeken om zo de naam van de architect op te sporen en deze naam toe te voegen aan de reeds bestaande databank met bouwvergunningen (zie Eigen Perk 2007/2). Iedere inwoner kan nu door het adres in te voeren de naam van de architect vinden, mits deze natuurlijk bekend is.