Categorie: Nieuws

Nieuwsflits augustus-september 2020

Deze maand weer enkele coronaberichten over het lustrum en de Open Monumentendagen.

Daarnaast hebben wij een zeer bijzondere ‘special’ voor U. Meindert Tepper, actief lid van onze kring, maakte een Nieuwsbrief/reportage over de geschiedenis van het raadhuis.

Deze ‘special’ vindt u in de tweede bijlage van onze mail. Als u deze open klikt, vindt u in de tekst 5 x een link. Als u steeds deze links aanklikt heeft u rechtstreeks toegang heeft tot de stem van Dudok, het oogsten van boekweit, de schoonheid van het raadhuis zowel van buiten als van binnen.

Op deze wijze willen wij een alternatief bieden voor de maandelijkse lezingen die nog even niet door kunnen gaan.

Van onze voorzitter over het lustrum

Vanwege de nog steeds geldende Corona maatregelen gaat het bestuur van Albertus Perk er van uit dat de viering van ons lustrum op 7 november niet door kan gaan. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het een jaar uitgesteld. Jammer, maar uw en onze gezondheid gaan voor!

Ook het lustrumboek zal later verschijnen.

OPEN MONUMENTENDAGEN 2020: 12 EN 13 SEPTEMBER

page2image42098816

Ook de Open Monumentendagen van dit jaar verlopen anders dan gebruikelijk. Er is geen officiële opening en het aantal te bezoeken monumenten in Hilversum is kleiner dan vorige jaren. Toch kunt u op 12 en 13 september a.s. een keuze maken uit dertig monumenten. Wel moet u zich bij veel monumenten van tevoren aanmelden en een tijd reserveren. Kijk op de website voor aanmelding en openingstijden.

Een prachtige folder met informatie over de Open Monumentendagen en een plattegrond ligt o.a. bij de bibliotheek

SPECIAL: VAN WITTEN HULL TOT DUDOKS RAADHUIS

Meindert Tepper heeft een prachtig artikel geschreven waarin gekeken wordt naar de oude villa De Witten Hull en hoe daarvoor inde plaats het Dudok raadhuis kwam. U kunt het hier downloaden.

Van Witten Hull tot Dudoks Raadhuis

SPECIAL: VAN WITTEN HULL TOT DUDOKS RAADHUIS

Meindert Tepper heeft een prachtig artikel geschreven waarin gekeken wordt naar de oude villa De Witten Hull en hoe daarvoor inde plaats het Dudok raadhuis kwam. U kunt het hier downloaden.

Lustrum

We hebben moeten besluiten het lustrum naar 2021 te verschuiven.
Dat is jammer, maar gezien de huidige omstandigheden een onvermijdelijke beslissing. Wees ervan overtuigd dat we er dan iets heel moois van gaan maken!

Voor meer informatie moet u de Nieuwsbrief van Alb. Perk goed in de gaten houden.

U kunt zich voor de Nieuwsbrief opgeven: nieuwsbrief@albertsuperk.nl en info@albertusperk.nl

Ledenavonden verschuiven naar 2021

Alle leden avonden van maart t/m oktober van 2020 worden verschoven naar 2021.
Helaas zijn er dus ook in september, oktober en november zijn er géén ledenavonden!

Het is even volhouden, maar we zien elkaar graag weer in 2021.

Open brief over de MRA en 10.000 woningen

Dit is de open brief dit AP stuurde naar de gemeente.

Verderop kunt u ook de inspreektekst van Willem van der Spek lezen.

HILVERSUMSE HISTORISCHE KRING ‘ALBERTUS PERK’
Hilversum, 22 mei 2020
Aan de Gemeenteraad van Hilversum
cc. College van B & W en redactie Gooi en Eemlander en redactie Gooi en Eembode

Onderwerp: MRA en 10.000 woningen

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Het College van B & W is gekomen met een plan Hilversum aan te wijzen als een van de sleutelgebieden voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Dit plan behelst de bouw van 10.000 woningen.

Dit ingrijpende plan baart de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ grote zorgen.

Daar het raadsbesluit over dit plan voor de zomer wordt voorzien, richten wij ons tot u.

Onze zorgen richten zich op de cultuurhistorische aspecten in dit plan.

Het plan voor de bouw van 10.000 woningen in de compacte stad die Hilversum is, zou leiden tot de bouw van 155 torenflats met 15 bouwlagen of een gelijkwaardig volume aan grootschalige laagbouw. Een dergelijke stadsuitbreiding met 10.000 woningen kan vergeleken worden met de uitbreiding van Amersfoort met de wijk Vathorst.

De bouw van 10.000 woningen, in welke vorm of uitbreiding dan ook, zal een forse aantasting zo niet verwoesting betekenen van de tuinstad Hilversum zoals architect Dudok die in essentie heeft aangegeven en zoals die in de loop der jaren ook vorm heeft gekregen. 

Zijn stedenbouwkundige plan beoogde een Hilversum dat met ongeveer 100.000 inwoners

een volwaardige entiteit kan zijn. Hilversum verkeert nu in die gelukkige situatie. Hilversummers wonen in een mooie, compacte (tuin-)stad met voldoende voorzieningen. 

Uit- of inbreiding is alleen mogelijk als deze passend is vanuit deze historische ontwikkeling en de huidige situatie van onze tuinstad.

De bouw van 10.000 woningen (= 22.000 inwoners) waarvan het plan Sleutelgebied MRA nu uitgaat, past daarom niet bij het aanzien van Hilversum en vult het ook niet aan. Daarvoor is het té ingrijpend en doet het een aanslag op Hilversum zelf alsook op het omringende landschap.

Bovendien is er op de drie  beoogde bouwlocaties géén ruimte voor 10.000 woningen.

Het bestuur van de HHK ‘Albertus Perk’ roept de Raad dan ook op het cultureel erfgoed van Hilversum te koesteren en te verdedigen, dit plan daarom af te wijzen en/of dit te beperken tot een plan dat tegemoetkomt aan de directe woningbehoefte en economisch noodzakelijke ontwikkelingen, gebaseerd op een toekomstvisie waarin het cultuurhistorisch erfgoed de plaats krijgt die het verdient met behoud van het goede woonklimaat voor alle inwoners.

Met vriendelijke groet,

Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’

E. van den Berg, voorzitter


Inspreektekst Commissievergadering 16 juni 2020 (Strategie Spoorgebied 2040, Sleutelgebied) 

door Willem van der Spek, voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed van Albertus Perk.

——————————————————————O—————————————————————

Dank u voorzitter (Bianca Verweij). 

Geachte commissie, leden van de Raad, 

Het plan van B&W voor het Sleutelgebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft veel commotie opgewekt in het Hilversumse. Direct al na het bekend worden ervan. 10.000 woningen erbij is natuurlijk ook een heel ingrijpend plan.

De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, de  Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap maken zich hierover grote zorgen. 

Namens deze drie instellingen wil ik onze  zorgen verduidelijken. 

Als Historische Kring of  erfgoedinstelling bemoei je je in de regel niet met ruimtelijke ordening of stedenbouw. Wij laten dat over aan u, omdat we begrijpen dat het besturen van een stad een dynamische zaak is, waarbij gekeken wordt naar de toekomst en oplossingen gezocht worden voor allerlei vraagstukken en  maatschappelijke opgaven. 

En toch doen wij dat nu wel. 

Uit zorg over de consequenties van plannen die nu nog globaal in de steigers staan.

 Uit zorg over de uitwerking van de raadsopdracht (blz. 9, thema’s A t/m H). Het eerste thema gaat in op de Identiteitskenmerken van het Spoorgebied dat ontwikkeld gaat worden: het toekomstbeeld moet passen bij de historische context, staat er.

U weet hoe Hilversum is ontstaan als schapendorp en later in essentie stedenbouwkundig  en ook architectonisch als tuinstad is vormgegeven door Dudok. Prachtig groene zichtassen, hoogstaande tuinwijken voor arbeiders, de middenklasse en bijzondere villabuurten. Een aantal wijken heeft de status van rijksbeschermd stadsgezicht. 

 Wij hebben dat concept ook gekoesterd bij latere ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan de wijk Noord (in de jaren ’50 en ’60 gebouwd op een vooroorlogs stedenbouwkundig plan van Dudok.)

De tuinstadgedachte is weer actueel geworden: een veerkrachtige stad met groene woonwijken, een fraai ontworpen stratenplan en grondgebonden woningen, kleine bedrijven en voorzieningen zoals winkels en scholen verspreid door de wijk en de omringende natuur op loopafstand, 

het kernwinkelgebied en de werkgelegenheid goed bereikbaar. Sommigen vinden Dudok ouderwets, maar hij was zo gek nog niet. Zijn visie op kwaliteit van leven en wonen wordt nog steeds breed gewaardeerd en kan zonder gevaar voor de toekomst gewoon gecontinueerd worden.

Wij vinden dat dit concept als kernwaarde  bewaard moet blijven. En gebeurt dat met de bouw van 10.000 woningen? In het raadsvoorstel wordt dit al afgezwakt: ‘het aantal woningen zal steeds in bandbreedtes worden aangegeven hoeveel minimaal en maximaal nodig is’. 

Ik laat geen plaatjes zien van Hilversum na de bouw van duizenden woningen , maar wij weten wel dat het een desastreus effect zal hebben op het aanzien van Hilversum. Van een groene tuinstad die met rond de 100.000 inwoners compact genoeg is om te wonen en te werken en met voldoende voorzieningen voor de Hilversummers is dan geen sprake meer. 

Zorg spreken wij uit over het cultureel erfgoed van Hilversum. 

Wij roepen u op om dat te verdedigen. 

Zo nodig het voorgestelde plan af te wijzen, of zo te beperken dat het tegemoetkomt aan de directe woningbehoefte van Hilversummers.

Is die woningbehoefte zo groot dat er duizenden woningen gebouwd moeten worden?  

U kunt het plan beperken tot die economische ontwikkelingen die nodig zijn.

Op z’n minst vragen om goede onderbouwingen hiervoor.

Maar dan ook met een toekomstvisie waarin het cultuur-historisch erfgoed de plaats krijgt die het verdient, waarom Hilversum uniek is. Dat doe je niet af met een obligaat kort tekstje over ‘identiteitskenmerken van het gebied’. Dat is echt een te dunne pijler onder zo’n ingrijpend plan.

Albertus Perk, Heemschut en Cuypersgenootschap wensen u veel wijsheid toe in de verdediging van het cultureel erfgoed van ons mooie Hilversum.

Dank u.  (Willem van der Spek)

Brief bezwaar parkeer plannen Bergweg 70

Het bestuur van Albertus Perk heeft een brief gestuurd naar B&W waarin ze bezwaar maakt tegen de plannen aangaande Bergweg 70.

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Betreft: zienswijze aanvraag omgevingsvergunning Bergweg 70

Uw kenmerk 580816

Hilversum, 15 januari 2020 

De Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ heeft volgens artikel 2 sub 1b en 1c van haar statuten als doel het beschermen van het historisch-ruimtelijk karakter van Hilversum en de bewaking van de cultuurhistorische en karakteristieke waarden van Hilversum. 

Het onderhavige terrein ligt in het beschermde stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied waarvoor een beschermd welstandsbeleid van kracht is. Op het terrein bevinden zich twee rijksmonumenten en een gemeentelijk monument. Volgens artikel 6 van het vigerende bestemmingplan Herziening Noord Westelijk Villagebied 2010 zijn de gronden in dit beschermd stadsgezicht mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht, de landschappelijke waarden en het groene karakter van villa’s in het groen. 

Lees hier de hele brief.

Brief over kerkenvisie

Het bestuur van Albertus Perk heeft een brief gestuurd naar B&W waarin ze haar zorgen uit over de leegstand van kerken en waarin ze een kerkenvisie ontvouwt.

Aan:  het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Hilversum

          de Raad van de Gemeente Hilversum

betreft: Kerkenvisie

Geacht College, geachte Raad

Hierbij vraagt de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk uw aandacht voor het volgende.

Het aantal kerkgebouwen vermindert gestaag door afnemend kerkbezoek en de opkomst van andere manieren van geloofspraktisering. Dit is al enkele jaren aan de orde en iedereen weet ervan. Als culturele instelling maken wij ons met name zorgen over de mogelijke leegstand van monumentale en/of waardevolle kerken in Hilversum.  Maar monumentaal of niet , deze gebouwen zijn ongetwijfeld markant te noemen en veelal beeldbepalend. 

Lees hier de hele brief.

Een informatiebordje voor de KROon

Naast de ingang van de KROon hangt sinds kort een informatiebordje van Albertus Perk in het kader van het project Leesbaar Hilversum. De KROon, een complex van 85 appartementen (waarvan een deel zorg) verrees op de plaats van de vroegere KRO-studio aan de Emmastraat. De ANWB en Stichting BPL Pensioen, de eigenaresse van het complex, waren zo vriendelijk het bordje te sponsoren.. 

Op dinsdag- en donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur organiseert Hilverzorg een koffieochtend in de KROon voor (buurt)bewoners. Daarnaast is er in het complex een wijkteam van Hilverzorg voor de verzorging en verpleging van buurtbewoners die daar behoefte aan hebben.

 

Bij het bordje: Daisy van Cleef, wijknetwerker van Hilverzorg in de KROon en Rients Slippens, bestuurslid van Albertus Perk en bewoner van het complex.

Komende ledenavonden in de Grote Kerk

 

De komende ledenavonden zullen plaatsvinden in de Grote (NH) Kerk op de Kerkbrink. De ingang is aan de achterkant van de kerk aan de Oude Torenlaan.

Aanvang zoals altijd om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.