Categorie: Nieuws

Open brief over de MRA en 10.000 woningen

Dit is de open brief dit AP stuurde naar de gemeente.

Verderop kunt u ook de inspreektekst van Willem van der Spek lezen.

HILVERSUMSE HISTORISCHE KRING ‘ALBERTUS PERK’
Hilversum, 22 mei 2020
Aan de Gemeenteraad van Hilversum
cc. College van B & W en redactie Gooi en Eemlander en redactie Gooi en Eembode

Onderwerp: MRA en 10.000 woningen

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Het College van B & W is gekomen met een plan Hilversum aan te wijzen als een van de sleutelgebieden voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Dit plan behelst de bouw van 10.000 woningen.

Dit ingrijpende plan baart de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ grote zorgen.

Daar het raadsbesluit over dit plan voor de zomer wordt voorzien, richten wij ons tot u.

Onze zorgen richten zich op de cultuurhistorische aspecten in dit plan.

Het plan voor de bouw van 10.000 woningen in de compacte stad die Hilversum is, zou leiden tot de bouw van 155 torenflats met 15 bouwlagen of een gelijkwaardig volume aan grootschalige laagbouw. Een dergelijke stadsuitbreiding met 10.000 woningen kan vergeleken worden met de uitbreiding van Amersfoort met de wijk Vathorst.

De bouw van 10.000 woningen, in welke vorm of uitbreiding dan ook, zal een forse aantasting zo niet verwoesting betekenen van de tuinstad Hilversum zoals architect Dudok die in essentie heeft aangegeven en zoals die in de loop der jaren ook vorm heeft gekregen. 

Zijn stedenbouwkundige plan beoogde een Hilversum dat met ongeveer 100.000 inwoners

een volwaardige entiteit kan zijn. Hilversum verkeert nu in die gelukkige situatie. Hilversummers wonen in een mooie, compacte (tuin-)stad met voldoende voorzieningen. 

Uit- of inbreiding is alleen mogelijk als deze passend is vanuit deze historische ontwikkeling en de huidige situatie van onze tuinstad.

De bouw van 10.000 woningen (= 22.000 inwoners) waarvan het plan Sleutelgebied MRA nu uitgaat, past daarom niet bij het aanzien van Hilversum en vult het ook niet aan. Daarvoor is het té ingrijpend en doet het een aanslag op Hilversum zelf alsook op het omringende landschap.

Bovendien is er op de drie  beoogde bouwlocaties géén ruimte voor 10.000 woningen.

Het bestuur van de HHK ‘Albertus Perk’ roept de Raad dan ook op het cultureel erfgoed van Hilversum te koesteren en te verdedigen, dit plan daarom af te wijzen en/of dit te beperken tot een plan dat tegemoetkomt aan de directe woningbehoefte en economisch noodzakelijke ontwikkelingen, gebaseerd op een toekomstvisie waarin het cultuurhistorisch erfgoed de plaats krijgt die het verdient met behoud van het goede woonklimaat voor alle inwoners.

Met vriendelijke groet,

Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’

E. van den Berg, voorzitter


Inspreektekst Commissievergadering 16 juni 2020 (Strategie Spoorgebied 2040, Sleutelgebied) 

door Willem van der Spek, voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed van Albertus Perk.

——————————————————————O—————————————————————

Dank u voorzitter (Bianca Verweij). 

Geachte commissie, leden van de Raad, 

Het plan van B&W voor het Sleutelgebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft veel commotie opgewekt in het Hilversumse. Direct al na het bekend worden ervan. 10.000 woningen erbij is natuurlijk ook een heel ingrijpend plan.

De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, de  Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap maken zich hierover grote zorgen. 

Namens deze drie instellingen wil ik onze  zorgen verduidelijken. 

Als Historische Kring of  erfgoedinstelling bemoei je je in de regel niet met ruimtelijke ordening of stedenbouw. Wij laten dat over aan u, omdat we begrijpen dat het besturen van een stad een dynamische zaak is, waarbij gekeken wordt naar de toekomst en oplossingen gezocht worden voor allerlei vraagstukken en  maatschappelijke opgaven. 

En toch doen wij dat nu wel. 

Uit zorg over de consequenties van plannen die nu nog globaal in de steigers staan.

 Uit zorg over de uitwerking van de raadsopdracht (blz. 9, thema’s A t/m H). Het eerste thema gaat in op de Identiteitskenmerken van het Spoorgebied dat ontwikkeld gaat worden: het toekomstbeeld moet passen bij de historische context, staat er.

U weet hoe Hilversum is ontstaan als schapendorp en later in essentie stedenbouwkundig  en ook architectonisch als tuinstad is vormgegeven door Dudok. Prachtig groene zichtassen, hoogstaande tuinwijken voor arbeiders, de middenklasse en bijzondere villabuurten. Een aantal wijken heeft de status van rijksbeschermd stadsgezicht. 

 Wij hebben dat concept ook gekoesterd bij latere ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan de wijk Noord (in de jaren ’50 en ’60 gebouwd op een vooroorlogs stedenbouwkundig plan van Dudok.)

De tuinstadgedachte is weer actueel geworden: een veerkrachtige stad met groene woonwijken, een fraai ontworpen stratenplan en grondgebonden woningen, kleine bedrijven en voorzieningen zoals winkels en scholen verspreid door de wijk en de omringende natuur op loopafstand, 

het kernwinkelgebied en de werkgelegenheid goed bereikbaar. Sommigen vinden Dudok ouderwets, maar hij was zo gek nog niet. Zijn visie op kwaliteit van leven en wonen wordt nog steeds breed gewaardeerd en kan zonder gevaar voor de toekomst gewoon gecontinueerd worden.

Wij vinden dat dit concept als kernwaarde  bewaard moet blijven. En gebeurt dat met de bouw van 10.000 woningen? In het raadsvoorstel wordt dit al afgezwakt: ‘het aantal woningen zal steeds in bandbreedtes worden aangegeven hoeveel minimaal en maximaal nodig is’. 

Ik laat geen plaatjes zien van Hilversum na de bouw van duizenden woningen , maar wij weten wel dat het een desastreus effect zal hebben op het aanzien van Hilversum. Van een groene tuinstad die met rond de 100.000 inwoners compact genoeg is om te wonen en te werken en met voldoende voorzieningen voor de Hilversummers is dan geen sprake meer. 

Zorg spreken wij uit over het cultureel erfgoed van Hilversum. 

Wij roepen u op om dat te verdedigen. 

Zo nodig het voorgestelde plan af te wijzen, of zo te beperken dat het tegemoetkomt aan de directe woningbehoefte van Hilversummers.

Is die woningbehoefte zo groot dat er duizenden woningen gebouwd moeten worden?  

U kunt het plan beperken tot die economische ontwikkelingen die nodig zijn.

Op z’n minst vragen om goede onderbouwingen hiervoor.

Maar dan ook met een toekomstvisie waarin het cultuur-historisch erfgoed de plaats krijgt die het verdient, waarom Hilversum uniek is. Dat doe je niet af met een obligaat kort tekstje over ‘identiteitskenmerken van het gebied’. Dat is echt een te dunne pijler onder zo’n ingrijpend plan.

Albertus Perk, Heemschut en Cuypersgenootschap wensen u veel wijsheid toe in de verdediging van het cultureel erfgoed van ons mooie Hilversum.

Dank u.  (Willem van der Spek)

Brief bezwaar parkeer plannen Bergweg 70

Het bestuur van Albertus Perk heeft een brief gestuurd naar B&W waarin ze bezwaar maakt tegen de plannen aangaande Bergweg 70.

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Betreft: zienswijze aanvraag omgevingsvergunning Bergweg 70

Uw kenmerk 580816

Hilversum, 15 januari 2020 

De Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ heeft volgens artikel 2 sub 1b en 1c van haar statuten als doel het beschermen van het historisch-ruimtelijk karakter van Hilversum en de bewaking van de cultuurhistorische en karakteristieke waarden van Hilversum. 

Het onderhavige terrein ligt in het beschermde stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied waarvoor een beschermd welstandsbeleid van kracht is. Op het terrein bevinden zich twee rijksmonumenten en een gemeentelijk monument. Volgens artikel 6 van het vigerende bestemmingplan Herziening Noord Westelijk Villagebied 2010 zijn de gronden in dit beschermd stadsgezicht mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht, de landschappelijke waarden en het groene karakter van villa’s in het groen. 

Lees hier de hele brief.

Brief over kerkenvisie

Het bestuur van Albertus Perk heeft een brief gestuurd naar B&W waarin ze haar zorgen uit over de leegstand van kerken en waarin ze een kerkenvisie ontvouwt.

Aan:  het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Hilversum

          de Raad van de Gemeente Hilversum

betreft: Kerkenvisie

Geacht College, geachte Raad

Hierbij vraagt de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk uw aandacht voor het volgende.

Het aantal kerkgebouwen vermindert gestaag door afnemend kerkbezoek en de opkomst van andere manieren van geloofspraktisering. Dit is al enkele jaren aan de orde en iedereen weet ervan. Als culturele instelling maken wij ons met name zorgen over de mogelijke leegstand van monumentale en/of waardevolle kerken in Hilversum.  Maar monumentaal of niet , deze gebouwen zijn ongetwijfeld markant te noemen en veelal beeldbepalend. 

Lees hier de hele brief.

Nieuw bestuurslid: Henk van Lambalgen

Mijn naam is Henk van Lambalgen. Ik ben in 1949 geboren in Hilversum  en heb het grootste deel van mijn jeugd in Hilversum Noord gewoond. Mede door mijn christelijke achtergrond ben ik daarna naar Het Christelijk Lyceum in ’t Gooi gegaan, wat later het Comenius College is geworden( HBS-b). Hierna volgden een 15-tal jaren in Amsterdam voor studie, opleiding en werkervaring. Ik heb medicijnen gestudeerd en vervolgens ben ik opgeleid tot neuroloog. Begin jaren tachtig kreeg ik de kans om in het voormalig ziekenhuis Juliana-Oord in Laren aan het werk te gaan. Hier kwamen mensen met hersenbeschadigingen met name ten gevolge van alcohol. Naar oorzaak en gevolg werden die ‘korsakovpatiënten’ genoemd. Hoe deze patiënten te behandelen en begeleiden was nog betrekkelijk onbekend in Nederland. Met een aantal collega’s uit andere instellingen hebben we de Korsakov Stichting opgericht. Ik ben hier zo’n 20 jaar secretaris van geweest.

Met het werk in Juliana-Oord kreeg ik ook de kans weer in Hilversum te gaan wonen. Door de jaren heen heb ik bestuurlijke functies mogen vervullen, zowel binnen de gezondheidszorg als in de protestantse kerk van Hilversum. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in het historische wel en wee van Hilversum. Onder andere door het blad ‘Wij in Hilversum’ dat jaren lang verspreid is geweest.

Maar mijn historische belangstelling is wel breder. Sinds mijn pensionering ben ik lid van de HHK Albertus Perk. Met de mogelijkheid om als secretaris van de Commissie Cultureel Erfgoed te functioneren hoop ik niet alleen als geïnteresseerd toehoorder maar ook daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk .

Een informatiebordje voor de KROon

Naast de ingang van de KROon hangt sinds kort een informatiebordje van Albertus Perk in het kader van het project Leesbaar Hilversum. De KROon, een complex van 85 appartementen (waarvan een deel zorg) verrees op de plaats van de vroegere KRO-studio aan de Emmastraat. De ANWB en Stichting BPL Pensioen, de eigenaresse van het complex, waren zo vriendelijk het bordje te sponsoren.. 

Op dinsdag- en donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur organiseert Hilverzorg een koffieochtend in de KROon voor (buurt)bewoners. Daarnaast is er in het complex een wijkteam van Hilverzorg voor de verzorging en verpleging van buurtbewoners die daar behoefte aan hebben.

 

Bij het bordje: Daisy van Cleef, wijknetwerker van Hilverzorg in de KROon en Rients Slippens, bestuurslid van Albertus Perk en bewoner van het complex.

Komende ledenavonden in de Grote Kerk

 

De komende ledenavonden zullen plaatsvinden in de Grote (NH) Kerk op de Kerkbrink. De ingang is aan de achterkant van de kerk aan de Oude Torenlaan.

Aanvang zoals altijd om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.