Categorie: Ledenavond

Ledenavond 28 april 2020: De bevrijding van Hilversum

Deze avond staat geheel in het kader van de bevrijding van Hilversum, 75 jaar geleden. Op maandag 7 mei 1945 reden de eerste geallieerde militairen Hilversum binnen. Het waren de mannen van de Britse 49e (West Riding) Infanterie Divisie, bijgenaamd de Polar Bears. Wie waren die Polar Bears en waar vochten zij, voordat zij Hilversum bevrijdden? Daarover vertelt historicus Pieter Hoogenraad. 

Het wegvallen van de onderdrukking met alle beperkingen en hongersnood leidde tot een euforisch feest, uniek in de geschiedenis van Hilversum. Op de vele aspecten die daarbij speelden gaat ons bestuurslid Ed van Mensch na de pauze in. Natuurlijk waren dat de festiviteiten, maar direct ook de herdenking van de slachtoffers. De voedselvoorziening moest weer op gang komen, de Canadese troepen die hier lang verbleven, het gezag moest worden hersteld, de scholen gingen weer van start en de fabrieken die veelal noodgedwongen waren gestopt werden weer op gang gebracht. Ook de omroep met de radio-uitzendingen werd weer door de verschillende verenigingen ingevuld.

Er waren ook excessen zoals het zonder een eerlijk proces vervolgen, kaalknippen en opsluiten van NSB’ers en inwoners die met de Duitse soldaten hadden samengewerkt of andere hechte banden hadden met de bezetters. 

Genoeg onderwerpen om daar in woord en beeld bij stil te staan. 

De lezingenavonden starten om 20.00 uur en zijn meestal rond 22.00 uur afgelopen. We komen bij elkaar in de zaal naast de kerk aan de Kerkbrink, ingang van de zaal naast de Oude Toren aan de Oude Torenstraat. De parkeerruimte naast de kerk is deze avond voor ons geopend, toegang rechts naast de Oude Toren. 

Ledenavond dinsdag 24 maart 2020 met A.L.V.

Deze ledenavond in maart  verloopt altijd een beetje anders, omdat er ook  een Algemene Ledenavond in zit en de volgorde kan op deze avond misschien wat anders verlopen.

We beginnen met: Verkiezing van het mooiste gebouw van Hilversum.
De leden van Albertus Perk spraken zich al eerder uit over wat zij het mooiste huis en het mooiste plekje van Hilversum vonden. Dit jaar staat de verkiezing van het mooiste gebouw van Hilversum op de agenda. Is dat het Raadhuis, de Sint-Vituskerk, Zonnestraal, de KROon of een ander voor de hand liggend gebouw? Leden kunnen hun voorkeur alvast kenbaar maken op:

mooistegebouw@albertusperk.nl

en dat kan ook in de bibliotheek.

Op deze avond presenteert Pieter Hoogenraad de genomineerde gebouwen. Daarna is het de beurt aan de leden om het mooiste gebouw van Hilversum te kiezen.

Op zondag 7 juni 2020 organiseert Albertus Perk een fietstocht langs de tien mooiste gebouwen.
Als de stemmen geteld worden, houden we de Algemene Ledenvergadering.
Hierna zal de uitslag van de stemming bekend worden gemaakt.

Voor het geval er nog tijd over is, zal ons bestuurslid Kees van Aggelen wat vertellen en laten zien over gevelstenen. Indien dit niet nodig is, zal Kees zijn verhaal op een ander moment in het jaar brengen.

De lezingenavonden starten om 20.00 uur en zijn meestal rond 22.00 uur afgelopen. We komen bij elkaar in de zaal naast de kerk aan de Kerkbrink, ingang van de zaal naast de Oude Toren aan de Oude Torenstraat. De parkeerruimte naast de kerk is deze avond voor ons geopend, toegang rechts naast de Oude Toren.


Agenda Algemene Ledenvergadering, dinsdag 24 maart 2020

20.00 u in de Grote Kerk, ingang Oude Torenstraat 6

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de ALV van 26 maart 2019
 4. Verslag van de Extra Algemene Ledenvergadering van 26 november 2019 ten behoeve van het aanvragen van de ANBI-status
 5. Jaarverslag van het bestuur en van de Commissie Cultureel Erfgoed
 6. Verslag penningmeester en kascommissie
 7. Benoeming kascommissie 2020
 8. Bestuurswijzigingen 
 9. Jaarrede voorzitter
 10. Afscheid Herman Meddens
 11. Piet Bakker: Emil Ludenpenning
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Ad 3 Zie hiervoor Eigen Perk 2019-2

Ad 5  Zie hiervoor elders op de site onder Jaarverslagen

Ad 6 De leden ontvangen de jaarrekening 2019 en de conceptbegroting 2020 ter vergadering. Mocht men de gegevens eerder willen inzien dan kan men de stukken een week voor de vergadering per e-mail opvragen bij de penningmeester: penningmeester@albertusperk.nl. 

Onderdeel van dit agendapunt is ook het verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Pieter Hoogenraad en Ben Poorthuis. 

Ad 8  De secretaris Herman Meddens  heeft per 1 augustus zijn functie neergelegd; hij is vervangen door bestuurslid Marieke Middelhoff.
Nieuw bestuurslid is de heer Henk van Lambalgen; een korte levensbeschrijving treft u elders op de site aan.


Notulen extra Algemene Ledenvergadering, 

dinsdag 26 november 2019 20.00 u

 1. Voorzitter Erik van den Berg opent aan het begin van deze ledenavond de extra Algemene Ledenvergadering
 2. Het bestuur is al enige tijd bezig om samen met de notaris de statuten van de HHK Albertus Perk aan te passen teneinde een ANBI-status te kunnen aanvragen. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beoogde Instellingen. De ANBI-status geeft recht op aftrek van giften voor extra bedragen en donaties. De conceptstatuten van onze Hilversumse Historische Kring Albertus Perk zijn opgesteld, maar de leden van Albertus Perk (wij zijn immers een vereniging) moeten dit goedkeuren. Het vereiste quorum voor het wijzigen van de statuten is op de extra Algemene Ledenvergadering van 22 oktober niet gehaald. De procedure schrijft voor dat in een volgende extra Algemene Ledenvergadering de conceptstatuten nogmaals ter stemming kunnen worden voorgelegd aan de leden. Een vereist quorum zal voor die vergadering geen voorwaarde zijn, zodat  het wijzigen van de statuten aangenomen kan worden met tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 3. De notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2019 lagen ter inzage en zijn zonder wijziging aangenomen.
 4. Er is een presentielijst rondgegaan waarop de leden hun aanwezigheid hebben aangetekend. Er waren in totaal 74 mensen aanwezig op de ledenavond, waarvan 62 leden van de HHK Albertus Perk de presentielijst hebben getekend. 

De penningmeester heeft de wijzigingen in de statuten waarom het hier gaat, opgesomd en toegelicht. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • toegevoegd zijn  artikel 2   lid  2 en 3 ; we beogen nu algemeen nut en hebben geen winstoogmerk 
 • artikel 5  donateurs; naast de leden die een vaste bijdrage betalen, verwelkomen we ook donateurs; in de statuten staat dat ze geen stemrecht hebben en dat ze een periodieke betaling kunnen doen of gift kunnen geven 

De leden van HHK Albertus Perk betalen een vaste minimum bijdrage; door meer te geven dan de minimum bijdrage zijn deze leden voor dat meerdere donateur; de (extra)  bijdrage is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar als gift  aan een algemeen nut beogende instelling ANBI   

 • artikel 7 lid 2 behandelt het bestuur; in afwijking van de huidige statuten mogen er geen familiebanden bestaan; dat geldt voor de helft van de bestuursleden. Dat voorkomt mogelijke problemen; daarnaast is openomen  hoe aftreden en herbenoeming formeel moet plaats vinden   
 • artikel 17; in dit artikel is opgenomen hoe er gestemd moet worden over personen en zaken; toegevoegd is lid 4 dat bij het staken van de stemmen het voorstel is verworpen  
 • artikel 22; in dit artikel is in lid 3  opgenomen dat bij ontbinding van de vereniging  alle spullen zullen moeten worden aangeboden aan het gemeentearchief en dat een batig saldo moet worden aangewend door een algemeen nut beogende instelling 

Na de toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de statuten werd er gestemd. Alle 62 leden van de HHK Albertus Perk hebben de nieuwe statutenwijziging goedgekeurd. Bovendien hebben alle 62 leden de voorzitter en de penningmeester het mandaat gegeven om bij de notaris de akte statutenwijziging te ondertekenen. 

Daarna kan de penningmeester de belastingdienst onder overlegging van deze statuten en de jaarrekeningen verzoeken om de ANBI-status. En als de belastingdienst dit verzoek heeft gehonoreerd is de HHK Albertus Perk een echte algemeen nut beogende culturele instelling.   

 1. Rondvraag: geen vragen.
 2. Sluiting

Begraafplaatsen

Flos Wisse Smit is voorzitter van de “Stichting De Hof” en haar verhaal gaat over de vroege buitenbegraafplaats uit 1792 “Gedenkt te Sterven”.

Voor de pauze gaat haar verhaal over de geschiedenis van deze begraafplaats in samenhang tot de ontwikkeling van het dorp Hilversum.

Anita van Loon, directeur van de “ Uitvaartstichting Hilversum”, heeft haar verhaal na de pauze de titel gegeven:  Van afscheid nemen naar verbinden….hoe kunnen we leven terug- geven aan de begraafplaats  De Bosdrift.

Hoe maken we deze unieke plek weer zichtbaar en welke nieuwe dienstverlening is mogelijk?

Met het opknappen van deze begraafplaats krijgt deze prachtige plek voor de inwoners van de gemeente Hilversum weer “meer waarde”.

Datum: dinsdag 25 februari 2020
Tijd: 20.00 uur, ( zaal open 19.30 uur )


Ledenavond dinsdag 24 maart 2020

Het mooiste gebouw van Hilversum en Algemene Ledenvergadering.

Pieter Hoogenraad gaat weer een verkiezing organiseren; dit keer van het mooiste gebouw van Hilversum.
Ook zal op deze avond weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden worden.
Nadere informatie komt te staan in het eerste nummer van het Hilversums Historisch Tijdschrift (Eigen Perk) in 2020.

Het Smithuyserbos met de Wolfsdreuvik

Het Smithuyserbos is een gevarieerd bos met een uitgebreid assortiment aan boomsoorten.

De rijke historie van erfgooiersbos tot het huidige productiebos en alle tussenvormen is wat het landgoed maakt tot wat het nu is: magisch en imposant, waarbij de zonnestralen al dan niet met nevel de nodige sfeer oproepen in het geaccidenteerde bos.

Zo zijn er bepaalde gebeurtenissen geweest zoals het kappen van het erfgooiersbos, begrazing van de heide, de zandverstuiving, bosontwikkeling, roofbouw, grondspeculatie, wisseling van eigenaren tot de uiteindelijke bosvisie (uitgevoerd door dr. D.P.R.A. Bouvy). De risico’s door de keuze voor meer eisende boomsoorten spelen een belangrijke rol.

De spreker van deze avond is Reinier Bouvy. Zijn vader, dr. D.P.R.A. Bouvy, was een gedreven man en heeft op geheel eigen wijze de bosbouw ter hand genomen. Na de aankoop van het bosperceel liet hij er eerst een bijzonder bouwwerk neerzetten en wel de “Wolfsdreuvik”, een folly met als doel: bedrijfsgebouw. Het is een ontwerp van Jan Rebel.

Aardig zijn de diverse anekdotes en de legende “ De wolvin in de kerstnacht”. Bijzonder zijn de vele details aan dit gebouw, bijvoorbeeld de gebrandschilderde glas-in-loodramen.

Hoe ziet de toekomst van dit landgoed eruit wat betreft opvolging, (klimaat)bestendigheid, biodiversiteit, visie, publiek en politiek?

Dr. D.P.R.A. Bouvy was kunsthistoricus en gepromoveerd in de middeleeuwse beeldhouwkunst. Wie was hij? 

Al met al genoeg stof tot nadenken.

Datum: dinsdag 28 januari
Tijd: 20.00 uur ( zaal open 19.30 uur )