Vereniging

 Algemeen

Hilversum kent een lange en boeiende historie. Belangstelling voor die historie heeft ruim duizend leden samengebracht in de Hilversumse Historische Kring die genoemd is naar de vooraanstaande Hilversumse bestuurder en historicus Albertus Perk (1795-1880).

De vereniging organiseert historisch onderzoek, presenteert eens per maand een voordracht, brengt vier maal per jaar het Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk uit en werpt zich op als beschermer van Hilversums historisch karakter. Meer kennis over het verleden van ons dorp geeft een beter inzicht in de ontwikkelingen van vandaag en leidt tot een frisse kijk op Hilversums toekomst.

De Werkgroep Monumenten van Albertus Perk adviseert het bestuur van de vereniging over onderwerpen die het behoud of herstel van het historische karakter van Hilversum betreffen.

De lezingen tijdens de ledenavonden en de artikelen in het tijdschrift hebben veelal betrekking op Hilversums historie.

De vereniging is ook gesprekspartner van het gemeentebestuur. De gespreksonderwerpen zijn de binnenstad en de woonwijken met hun waarde als jonge bouwkunst maar ook het cultuurhistorische landschap van Hilversum. Het streven is om datgene wat in Hilversum van cultuurhistorische waarde is zo goed mogelijk te bewaren en te versterken.

Ook worden diverse publicaties uitgegeven zoals:

 • ‘Help, het dorp verzuipt’, over de afbraak van het historische Hilversum
 • ‘Hilversum laat je niet het bos insturen’, over het volbouwen van de buitengebieden
 • ‘Van sloop naar herbestemming’, Monumentale waarden van Hilversumse kerken.

Albertus Perk werd in 1975 opgericht en in het jaar 2015 zal het zevende lustrum worden gevierd. Zoals bij elk lustrum is door een team van deskundige leden en buitenstaanders uitvoerig historisch onderzoek verricht, ditmaal naar de geschiedenis van de buitenplaatsen in Hilversum. De resultaten hebben geleid tot de uitgave van het boek ‘Oorden van Schoonheid’.

Bij eerdere lustra verschenen de publicaties: Eén en ander over Albertus Perk, Het leven van Doctor van Hengel, Hilversum anno 1850, Leven in een dorp van landbouw en textielnijverheid in de 19e eeuw en Hilversum en de omroep (de verschillende aspecten van de relatie tussen Hilversum en de Omroep).

Verder heeft de vereniging een archief met boeken, krantenknipsels, dia’s en foto’s van het vroegere Hilversum.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi en Eemland onder nummer 40 51 67 61.

Indien u nog geen lid bent van de Historische Kring ‘Albertus Perk’ maar dit graag wilt worden dan kunt u dit doen door te bellen met de ledenadministratie de heer E.E. van Mensch (035-623 49 13) of stuur een email naar:info@albertusperk.nl.

 De Statuten van 11 juni 1996 (een uittreksel)

De volledige versie van de statuten kan aangevraagd worden bij de secretaris.

Doelstelling:
 1. Het bevorderen en verbreiden van de kennis van de geschiedenis van Hilversum.
 2. Het beschermen van het historisch-ruimtelijk karakter van Hilversum en het inpassen van dit karakter in de eigentijdse ontwikkeling van Hilversum.
 3. De bewaking van de cultuurhistorische en karakteristieke waarden van Hilversum.
 4. Het bevorderen van het behoud van schriftelijke en andere bronnen van de geschiedenis van Hilversum.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 1. Het stimuleren van historisch onderzoek, het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties en het organiseren van bijeenkomsten, tentoonstellingen en excursies.
 2. Het volgen, begeleiden en beïnvloeden van beleids- en besluitvormingsprocessen met betrekking tot historisch-geografisch waardevolle gebieden, cultuur historisch of architectonisch waardevolle objecten alsmede stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle structuren en cultuurhistorische karakteristieken.
 3. Het bevorderen van de kennis omtrent cultuuruitingen welke typerend zijn voor- of betrekking hebben op Hilversum zoals dialect, volkscultuur en literatuur.
 4. Het streven naar een goed beheer door archiefinstellingen, musea, bibliotheken, familie- en bedrijfscollecties van archieven, cartografisch en topografisch materiaal, archeologisch bodemarchief, voorwerpen van historisch erfgoed en historische literatuur, en alle ander wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 De geschiedenis van de vereniging

In diverse uitnodigingen enz. komen de volgende namen ter sprake:

 • 1953, Werkgroep Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Gooi en Eemland.
 • 1956, Genealogische Vereniging, ‘Gooi en Eemland’.
 • 1956, Werkgemeenschap afd. Hilversum van de Genealogische Vereniging.
 • 1956, Werkgroep Genealogisch en Historisch Archief v.d Gooi en Omstreken.
 • 1960, Werkgroep Gooise Geslachten, enz.
 • 1965, De eerste officiële naamsomschrijving: Werkgroep Gooise Geslachten,- geschiedenis en plaatsbeschrijving uit de afdeling Gooi en Eemland van de Nederlandse Genealogische-vereniging. In dit verslag zijn ook doelstellingen en bezittingen beschreven.
 • 1968, (1 mei) een uitnodiging met daarin de aankondiging van de nieuwe naam: Werkgroep Gooise Geslachten, enz. wordt per september: Historische Kring ‘Albertus Perk’, voor Gooi en Ommeland.
 • 1974, Concept statuten. Vereniging Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’.
 • 1975,(15 mei) statuten in de ledenvergadering aangenomen.
 • 1979, Gewijzigde statuten in ledenvergadering. (Med.blad nr 10, sept.1979) en notarieel vastgelegd.
 • 1981, Een prijsvraag is uitgeschreven voor de naam van het tijdschrift. Gekozen wordt, de door de hr. v.d.Brink voorgestelde naam ‘Eigen Perk’.
 • 1982, Een ontwerp notariële akte: Stichting Albertus Perk (geen vervolg).
Share