Ledenavond dinsdag 24 maart 2020 met A.L.V.

Deze ledenavond vervalt i.v.m. het Coronavirus en wordt vooralsnog verplaatst naar 26 mei.


Deze ledenavond in maart  verloopt altijd een beetje anders, omdat er ook  een Algemene Ledenavond in zit en de volgorde kan op deze avond misschien wat anders verlopen.

We beginnen met: Verkiezing van het mooiste gebouw van Hilversum.
De leden van Albertus Perk spraken zich al eerder uit over wat zij het mooiste huis en het mooiste plekje van Hilversum vonden. Dit jaar staat de verkiezing van het mooiste gebouw van Hilversum op de agenda. Is dat het Raadhuis, de Sint-Vituskerk, Zonnestraal, de KROon of een ander voor de hand liggend gebouw? Leden kunnen hun voorkeur alvast kenbaar maken op:

mooistegebouw@albertusperk.nl

en dat kan ook in de bibliotheek.

Op deze avond presenteert Pieter Hoogenraad de genomineerde gebouwen. Daarna is het de beurt aan de leden om het mooiste gebouw van Hilversum te kiezen.

Op zondag 7 juni 2020 organiseert Albertus Perk een fietstocht langs de tien mooiste gebouwen.
Als de stemmen geteld worden, houden we de Algemene Ledenvergadering.
Hierna zal de uitslag van de stemming bekend worden gemaakt.

Voor het geval er nog tijd over is, zal ons bestuurslid Kees van Aggelen wat vertellen en laten zien over gevelstenen. Indien dit niet nodig is, zal Kees zijn verhaal op een ander moment in het jaar brengen.

De lezingenavonden starten om 20.00 uur en zijn meestal rond 22.00 uur afgelopen. We komen bij elkaar in de zaal naast de kerk aan de Kerkbrink, ingang van de zaal naast de Oude Toren aan de Oude Torenstraat. De parkeerruimte naast de kerk is deze avond voor ons geopend, toegang rechts naast de Oude Toren.


Agenda Algemene Ledenvergadering, dinsdag 24 maart 2020

20.00 u in de Grote Kerk, ingang Oude Torenstraat 6

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de ALV van 26 maart 2019
 4. Verslag van de Extra Algemene Ledenvergadering van 26 november 2019 ten behoeve van het aanvragen van de ANBI-status
 5. Jaarverslag van het bestuur en van de Commissie Cultureel Erfgoed
 6. Verslag penningmeester en kascommissie
 7. Benoeming kascommissie 2020
 8. Bestuurswijzigingen 
 9. Jaarrede voorzitter
 10. Afscheid Herman Meddens
 11. Piet Bakker: Emil Ludenpenning
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Ad 3 Zie hiervoor Eigen Perk 2019-2

Ad 5  Zie hiervoor elders op de site onder Jaarverslagen

Ad 6 De leden ontvangen de jaarrekening 2019 en de conceptbegroting 2020 ter vergadering. Mocht men de gegevens eerder willen inzien dan kan men de stukken een week voor de vergadering per e-mail opvragen bij de penningmeester: penningmeester@albertusperk.nl. 

Onderdeel van dit agendapunt is ook het verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Pieter Hoogenraad en Ben Poorthuis. 

Ad 8  De secretaris Herman Meddens  heeft per 1 augustus zijn functie neergelegd; hij is vervangen door bestuurslid Marieke Middelhoff.
Nieuw bestuurslid is de heer Henk van Lambalgen; een korte levensbeschrijving treft u elders op de site aan.


Notulen extra Algemene Ledenvergadering, 

dinsdag 26 november 2019 20.00 u

 1. Voorzitter Erik van den Berg opent aan het begin van deze ledenavond de extra Algemene Ledenvergadering
 2. Het bestuur is al enige tijd bezig om samen met de notaris de statuten van de HHK Albertus Perk aan te passen teneinde een ANBI-status te kunnen aanvragen. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beoogde Instellingen. De ANBI-status geeft recht op aftrek van giften voor extra bedragen en donaties. De conceptstatuten van onze Hilversumse Historische Kring Albertus Perk zijn opgesteld, maar de leden van Albertus Perk (wij zijn immers een vereniging) moeten dit goedkeuren. Het vereiste quorum voor het wijzigen van de statuten is op de extra Algemene Ledenvergadering van 22 oktober niet gehaald. De procedure schrijft voor dat in een volgende extra Algemene Ledenvergadering de conceptstatuten nogmaals ter stemming kunnen worden voorgelegd aan de leden. Een vereist quorum zal voor die vergadering geen voorwaarde zijn, zodat  het wijzigen van de statuten aangenomen kan worden met tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 3. De notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2019 lagen ter inzage en zijn zonder wijziging aangenomen.
 4. Er is een presentielijst rondgegaan waarop de leden hun aanwezigheid hebben aangetekend. Er waren in totaal 74 mensen aanwezig op de ledenavond, waarvan 62 leden van de HHK Albertus Perk de presentielijst hebben getekend. 

De penningmeester heeft de wijzigingen in de statuten waarom het hier gaat, opgesomd en toegelicht. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • toegevoegd zijn  artikel 2   lid  2 en 3 ; we beogen nu algemeen nut en hebben geen winstoogmerk 
 • artikel 5  donateurs; naast de leden die een vaste bijdrage betalen, verwelkomen we ook donateurs; in de statuten staat dat ze geen stemrecht hebben en dat ze een periodieke betaling kunnen doen of gift kunnen geven 

De leden van HHK Albertus Perk betalen een vaste minimum bijdrage; door meer te geven dan de minimum bijdrage zijn deze leden voor dat meerdere donateur; de (extra)  bijdrage is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar als gift  aan een algemeen nut beogende instelling ANBI   

 • artikel 7 lid 2 behandelt het bestuur; in afwijking van de huidige statuten mogen er geen familiebanden bestaan; dat geldt voor de helft van de bestuursleden. Dat voorkomt mogelijke problemen; daarnaast is openomen  hoe aftreden en herbenoeming formeel moet plaats vinden   
 • artikel 17; in dit artikel is opgenomen hoe er gestemd moet worden over personen en zaken; toegevoegd is lid 4 dat bij het staken van de stemmen het voorstel is verworpen  
 • artikel 22; in dit artikel is in lid 3  opgenomen dat bij ontbinding van de vereniging  alle spullen zullen moeten worden aangeboden aan het gemeentearchief en dat een batig saldo moet worden aangewend door een algemeen nut beogende instelling 

Na de toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de statuten werd er gestemd. Alle 62 leden van de HHK Albertus Perk hebben de nieuwe statutenwijziging goedgekeurd. Bovendien hebben alle 62 leden de voorzitter en de penningmeester het mandaat gegeven om bij de notaris de akte statutenwijziging te ondertekenen. 

Daarna kan de penningmeester de belastingdienst onder overlegging van deze statuten en de jaarrekeningen verzoeken om de ANBI-status. En als de belastingdienst dit verzoek heeft gehonoreerd is de HHK Albertus Perk een echte algemeen nut beogende culturele instelling.   

 1. Rondvraag: geen vragen.
 2. Sluiting