Jaarverslag Monumenten 2015

De werkgroep inventariseert cultuurhistorische en ruimtelijke vraagstukken in Hilversum en adviseert het bestuur over de te nemen stappen. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd  Albertus Perk, het Cuypersgenootschap, de bond Heemschut en de Stichting Hilversum PasOp!

In 2015 vergaderde de werkgroep vijf maal. Tussentijds overleg was nodig om de diverse acties te realiseren.

Een overzicht van de activiteiten in 2015:

– er is een zienswijze geleverd op de Centrumvisie van de Gemeente;

– een zienswijze op het voornemen van het college van B en W vergunning te verlenen voor het sloop- en bouwplan voor het KRO-complex. Deze zienswijze was mede gebaseerd op een Cultuurhistorische Effectrapportage, die in opdracht van de werkgroep is opgesteld door het Monumenten Advies Bureau, een onafhankelijk gerenommeerd bureau, ter onderbouwing van de zienswijze;

– er is aangedrongen bij het college op het opnieuw aanstellen van een stadsbouwmeester, zoals in het coalitie-akkoord is verwoord;

– er is aangedrongen op het voorkomen van ‘het verlenen van rechtswege’ van omgevingsvergunningen, zeker waar het monumenten betreft;

– er is aangedrongen bij het college de formatie van de gemeentelijke afdeling monumenten te versterken gezien het grote aantal monumenten dat Hilversum telt;

– er is bewerkstelligd dat het monumentale hek is hersteld aan de Bergweg bij Hoge Dreuvik;

– er is meegewerkt aan actualisering en aanvulling van de lijst gemeentelijke monumenten;

– verdere verspreiding van de schildjes voor gemeentelijke monumenten heeft plaatsgevonden;

– er is meegewerkt aan de Open Monumentendagen o.a. door het organiseren van een excursie langs bouwwerken die kenmerkend zijn voor het thema van 2015 Kunst en Ambacht (Arts and Crafts);

– tijdens de AP-ledenavond in maart heeft de werkgroep in kort bestek weer toelichting gegeven op de lopende activiteiten.

Er was regelmatig contact met de gemeente, zowel met leden van het college alsook met de ambtenaren. Voorbeelden zijn de zg. Centrumtafel Erfgoed waar het Gevelfonds, de Centrummanager en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de orde kwamen.

Ook voor de komende tijd zijn er genoeg punten genoemd waar de werkgroep zich alvast op kan beraden.

De werkgroep was verder aanwezig bij:

  • de bijeenkomsten over de Centrumvisie;
  • het DoCoMoMo-seminar;
  • de Workshop Havenstraat, georganiseerd door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de gemeente;
  • de presentatie van de Stationspleinplannen,  enz.

Respect voor het cultuurhistorische erfgoed van Hilversum binnen de komende ontwikkelingen is voor de werkgroep de leidraad voor de beoordeling van de plannen.

Joke Ubbink