Jaarverslag Monumenten 2014

Jaarverslag 2014 Werkgroep Monumenten

De Werkgroep Monumenten vergaderde in 2014 vijfmaal. Leden van de werkgroep werkten mee aan de Dag van de Architectuur, de Open Monumentendagen en aan de excursie naar het Kamrad in het kader van Op Stap met Albertus Perk. In maart verzorgden leden van de werkgroep een presentatie over gemeentelijke monumenten tijdens de ledenavond.

Gemeentelijke Monumentenschildjes

Nadat in 2013 op de Tesselschadekerk het eerste Gemeentelijk Monumentenschildje werd aangebracht werd begin 2014 de eerste fase van 500 schildjes geproduceerd. Tijdens de Open Monumentendag 2014 werd samen met wethouder Nicolien van Vroonhoven-Kok een start gemaakt met de uitrol van de eerste schildjes. Momenteel zijn ongeveer 250 schildjes verspreid. Eigenaren van een Gemeentelijk Monument kunnen een exemplaar ophalen bij Museum Hilversum.

Monumentenaanvragen

Van de lopende aanvragen voor plaatsing van panden op de gemeentelijke monumentenlijst werd de aanvraag voor het Molenaarshuisje aan de ‘s Gravelandseweg gehonoreerd.

Met betrekking tot de aanvraag voor de aanbouw uit de jaren ’50 aan het KRO-pand (Emmastraat) en de panden Julianalaan 6-8 werd door het College van B&W voorbescherming toegezegd. De formele monumentenstatus is echter nog niet verleend.

Gemeente

In 2014 is 2x overlegd met de nieuwe wethouder Monumentenzorg Nicolien van Vroonhoven-Kok en meermalen met medewerkers van de afdeling Monumenten.

Lopende projecten

In 2014 heeft de werkgroep zich ingezet voor meerdere projecten, waaronder met name:

  • KRO-eiland

Voor het KRO eiland werd door ontwikkelaar Stebru een plan gepresenteerd. Voor de plannen is vanuit de erfgoedorganisaties geen draagvlak; met name het overvolle woningbouwprogramma en de sloop van de studio (Rijksmonument) stuitten op weerstand. Dit standpunt is meermalen naar buiten gebracht tijdens inspraakavonden, bij de gemeente en in de pers.  Begin december werd het plan door de welstandscommissie negatief beoordeeld. Wellicht biedt een alternatief plan in 2015 uitkomst; de jarenlange leegstand is een ieder een doorn in het oog.

  • Huisje Anna’s Hoeve

Het huisje brandde eind februari af en werd vanuit veiligheidsoverwegingen gesloopt. De eerste steen uit 1844 werd behouden. De ontwikkelingen rondom de inrichtingsvisie HOV en de ecologische hoofdstructuur bleken funest voor de herbouwplannen. Helaas bestaat er onvoldoende medewerking voor herbouw van het historische pandje. Op verzoek van Albertus Perk wordt het project begin 2015 met de gemeente geëvalueerd.

De werkgroep heeft middels inspraak en het bijwonen van informatieavonden vinger aan de pols gehouden bij o.a.

  • Aula Bosdrift
  • Avro-studio (“Vioolkist”)
  • GAK gebouw, Kantongerecht, Badhuis Bosdrift
  • Zuiderhof
  • Schuttersweg 8
  • Elckerlycschool  (Schuttersweg 36), Langestraat 48

Samenwerking

In de werkgroep Monumenten zijn het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut reeds enkele jaren vertegenwoordigd. In 2014 is ook vanuit de Stichting Hilversum, PasOp! een vertegenwoordiger aangeschoven. Daarmee is een breed platform van erfgoedorganisaties ontstaan. Namens PasOp! verwelkomde de werkgroep Gert Langenbarg en Cees van Zijtveld.

Namens de Werkgroep Monumenten, Lex van Waarden