Jaarverslag Monumenten 2009

In 2009 is de werkgroep vier maal in vergadering bijeen geweest. Daarnaast was er veelvuldig contact via e-mail over allerlei onderwerpen.
Een mooi resultaat voor het behoud van Hilversums historisch erfgoed zijn de restauraties aan de Naarderstraat. Opgeleverd werden de Logerij, een markant bedrijfsgebouw, en enkele woningen ernaast op één na, die helaas gesloopt moest worden. Daar is een nieuw gebouw neergezet. Alle andere zijn op aanvraag van de historische vereniging Albertus Perk als gemeentelijke monumenten aangewezen. De gebouwen kregen alle een woonbestemming.

Er was in 2009 veel discussie over plannen voor een hoge woontoren op het stationsplein-Noord. Uiteindelijk is een voorstel uit de bus gekomen wat past in het daar geldende bestemmingsplan, maar AP vindt dit soort incidentele discussies de foute manier van werken. Hoogbouw heeft grote invloed en daarom pleit AP al jaren lang bij de politiek voor een Hoogbouwnota. Hierin kan voor de hele stad worden vastgelegd waar hoogbouw gewenst is, waar niet, en wat de voorwaarden zijn die aan hoogbouw gesteld moeten worden. Deze wens voor een Hoogbouwvisie is reeds talloze malen door de politiek onderschreven, maar men heeft tot nu toe nog steeds niet daad bij het woord gevoegd.

De werkgroep is zich blijven inspannen om op het terrein Villa Industria (de voormalige gasfabriek) het oude Regev Entreegebouw deels te behouden en te verwerken in een nieuw te bouwen pand. Er zijn daartoe tekeningen aangeboden aan de gemeente met een berekening van de kosten. Dit blijft een zeer moeizaam proces, hoewel AP met het rapport heeft aangetoond dat het uiteindelijk om de kosten of aantallen woningen niet gesloopt zou hoeven worden. AP zou willen dat de politiek dit kleine onderdeeltje van het Villa Industriaplan nu eindelijk veilig stelt, zodat Hilversum een karakteristiek en voor veel mensen herkenbaar stukje van de economische en sociale geschiedenis behoudt.

AP heeft enkele jaren geleden uitgebreid gereageerd op het stadsvernieuwingsplan in Noord. Daarbij hebben wij onder andere gewezen op de bijzondere plaats die kerkgebouwen, met hun markante torens, als “baken in de wijk” innemen. Nu deze kerken verdwijnen moeten deze punten een bijzondere, op grotere afstand zichtbare bebouwing terugkrijgen. De Raad heeft deze aanbeveling overgenomen en hier zelfs het bestemmingsplan voor aangepast. Zeer teleurstellend is het dan ook dat wij moeten constateren dat bij de eerste plannen, die in najaar 2009 zijn gepresenteerd, juist op de plaats van de Verrijzeniskerk deze ambitie door de woningbouwvereniging op geen enkele wijze wordt ingevuld. De voorgestelde bebouwing is van een zeer middelmatig niveau en markeert deze bijzondere plek aan de kop van Laan 1940-1945 op geen enkele wijze. Integendeel. De Welstandscommissie heeft het ontwerp dan ook keer op keer afgekeurd. Toch weigert de woningbouwvereniging invulling te geven aan de door de gemeenteraad, op voorspraak van AP, geformuleerde ambities. AP is van plan hierop zowel raad, college als woningbouwvereniging aan te spreken.

De werkgroep heeft zich in 2009 zorgen gemaakt over de invulling van het Aloysiuscollege aan de Prins Bernhardstraat. De gemeente wil deze school nieuwbouw laten plegen en op de plaats van de huidige, oude school nieuwe woningen bouwen. Wij hebben aangegeven dat veel Hilversummers het continu slopen van karakteristieke bebouwing zat zijn en hebben gevraagd om voor het huidige schoolgebouw een woningbouwplan te ontwikkelen, waarbij een deel van de school (de voorgevels, dakvlak en trappenhuis) wordt geïntegreerd in nieuwe bebouwing. Ook hiervoor heeft AP tekeningen gemaakt. De gemeente heeft aangegeven hiermee rekening te willen houden. AP vindt dat wat in andere steden allang gemeengoed is ook in Hilversum (dat zich toch zo graag “architectuurstad” noemt) zou moeten kunnen.

Tijdens de ledenavond in maart hebben leden van de werkgroep een presentatie gegeven van de activiteiten met veel foto’s en toelichting. Naast informatief is dit tevens een vorm van verantwoording naar de leden. Vanuit de werkgroep is eind 2009 een lijst met actiepunten opgesteld, die voor de komende jaren van belang zijn. Het AP-bestuur heeft deze naar alle politieke partijen gestuurd vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezing. Helaas is hier nog nauwelijks op gereageerd. Albertus Perk zal alert blijven op deze onderwerpen. In een van de komende nummers van AP zullen wij hier nader aandacht aan besteden.
In het kader van ons project Leesbaar Hilversum is een bordje voor de Joodse Begraafplaats gereedgekomen, die voor de Logerij is in voorbereiding.
Ook Museum Hilversum heeft dit jaar de samenwerking met onze werkgroep gezocht. Verschillende leden hebben zowel op de Open Monumentendag als op de Dag van de Architectuur op verzoek rondleidingen gegeven, onder andere in het stationsgebied, door Het Kamrad en door het Noordwestelijk villagebied.