Jaarverslag Monumenten 2008

De werkgroep Monumentenzorg zette zich ook in 2008 weer in voor het behoud van het Hilversumse cultuurhistorische erfgoed en zaken die daarmee samenhangen. In april ontstond grote commotie over de plannen van Burgemeester en Wethouders om aan de Stationsplein een woontoren met een hoogte van 72 meter te bouwen. Albertus Perk verklaarde zich tegenstander van een dergelijk gebouw. De vereniging stelde daarbij niet à priori tegen hoogbouw te zijn maar pleitte voor het opstellen van een hoogbouwbeleidsnota voor heel Hilversum. Aan de hand daarvan zou een discussie moeten worden gevoerd over dit gevoelige onderwerp. Helaas is een dergelijke nota, ondanks hernieuwd aandringen van Albertus Perk, nog niet verschenen.

Aan een tweetal panden waarvoor Albertus Perk zich in het verleden heeft ingespannen vonden bouwactiviteiten plaats. Philadelphia Zorg maakte een begin met de verbouwing van de voormalige logerij aan de Naarderstraatdie in 2007 op instigatie van Albertus Perk op de gemeentelijke monumentenlijst was geplaatst. De vrees bestond dat de eigenaresse van dit historische fabrieksgebouw wat al te rigoureus te werk ging bij de sloop van een aantal opstallen. Maar van de zijde van de gemeente klonken geruststellende geluiden. De werkgroep blijft echter ook komend jaar alert dat hier een acceptabele combinatie van oud- en nieuwbouw verrijst. Ook de eigenaar van de voormalige tapijtfabriek aan de Groest 104-108 begon met de verbouwing van het pand. De voormalige ververij, links van het gebouw werd geheel vernieuwd.

Helaas werd er geen voortgang geboekt ten aanzien van het voormalige administratiegebouw op het REGEV-terrein, nu Villa Industria. Albertus Perk heeft zich steeds sterk gemaakt voor het behoud van dit gebouw. Na uitvoerig lobbywerk werd in 2007 een motie in de gemeenteraad aangenomen, waarin de wethouder werd opgedragen met Albertus Perk en de ontwikkelaar om tafel te gaan zitten om over het behoud van dit pand te spreken. Aan deze motie werd in zo verre voldaan, dat Albertus Perk inderdaad meermalen met de andere partijen aan tafel heeft gezeten. Helaas lukte het nog niet overeenstemming te bereiken over een verbouwingsplan waarin de cultuurhistorische waarden van het administratiegebouw worden behouden. Dit ondanks het feit, dat ook Albertus Perk daarvoor een voorstel deed. Naast het behoud van deze waarden speelde daarbij tevens de financiële haalbaarheid voor de ontwikkelaar een rol. Albertus Perk dringt aan op verder overleg.

De werkgroep maakt zich zorgen over de plannen voor de Aloysius Mavo aan de Prins Bernhardstraat. Het lijkt erop dat de school nieuwbouw op het ernaast gelegen groengebiedje van de voormalige R.K. Begraafplaats wil realiseren. Niet alleen is dit een van de weinige groene plekken in de binnenstad, het is ook met de rijen grote bomen een beeldbepalende plek. De gevel en het trappenhuis van het schoolgebouw aan de Prins Bernhardstraat zijn bovendien zodanig karakteristiek, dat het waard is deze te handhaven. Albertus Perk sprak middels een brief aan Burgemeester en Wethouders haar zorg uit over de plannen van het schoolbestuur.

Ten slotte pleitte de werkgroep voor het behoud van het karakteristieke gebouwtje bij Anna’s Hoeve nabij het afgebrande restaurant. De gemeente liet naar aanleiding daarvan weten dat het gebouw niet zal worden gesloopt en waarschijnlijk een woonbestemming zal krijgen.,

Naast deze activiteiten organiseerde de werkgroep ook dit jaar een serie zomerexcursies langs plaatsen die belangrijk zijn voor de Hilversumse cultuurhistorie. De excursies naar achtereenvolgens de Joodse Begraafplaats, de Zwaluwenberg, de villawijk Trompenberg, tastbare herinneringen aan Hilversums rijke industriële verleden (Hilversum Fabrieksstad) en de historische binnenstad telden wederom vele tientallen deelnemers, waaronder ook verschillende niet-leden. In veel gevallen traden leden van de Albertus Perk op als gids. Ook volgend jaar zullen deze excursies weer plaats vinden.

De werkgroep bestond in 2008 uit Pieter Hoogenraad (voorzitter), Piet Bakker, Henk Dirkx, Roel Leenders, Joke Ubbink (bestuurslid) en Frank Welgemoed. Jan Lamme, die vele jaren de gelederen van de werkgroep heeft versterkt, nam afscheid als lid van de werkgroep.

Pieter Hoogenraad