Jaarverslag Albertus Perk 2017

 Bestuur

Het bestuur kwam het afgelopen jaar 8 keer in vergadering bijeen (inclusief de ALV van 28 maart). In de Algemene Leden Vergadering traden statutair mevrouw Joke Ubbink en de heren Ed van Mensch en Herman Meddens, secretaris, af.

Mevrouw Ubbink stelt zich niet meer beschikbaar.

De voorzitter staat uitgebreid stil bij het zeer actieve bestuurslidmaatschap van Joke gedurende 18 jaren. Door haar politieke netwerk als oud-wethouder bereikte zij dat veel erfgoed direct of indirect bewaard kon blijven of gerestaureerd kon worden. Als vertegenwoordiger van het bestuur in de Werkgroep Monumenten AP zorgde zij de afgelopen jaren voor een vruchtbare samenwerking tussen werkgroep en bestuur. Ook was zij een enthousiast en contentieus lid van diverse projectgroepen binnen ‘Albertus Perk’. Voorzitter Erik van de Berg zag in haar bijzondere en langdurige bijdrage alle reden haar voor te dragen voor het erelidmaatschap. De aanwezigen gaan bij acclamatie akkoord. Ons nieuwe erelid dankt bestuur en aanwezigen van harte voor deze geste. 

De heren Ed van Mensch en Herman Meddens stellen zich wel herkiesbaar. 

Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor mevr. Marieke Middelhoff. Marieke is geboren Hilversumse en sinds 1982 lid van onze kring. Zij was veertig jaar docent Nederlands aan het A.T.C. De vergadering gaat onder applaus met haar benoeming akkoord evenals met de herbenoeming van de beide andere bestuursleden. 

 Ledenbestand

Het Hilversums Historische Tijdschrift Eigen Perk werd  per ultimo 2017 verzonden naar 1054 adressen [eind 2016: 1088]. 

Onze periodiek wordt gratis bezorgd bij onze vier ereleden, 26 relaties, 15 ruilabonnementen en 6 bewijsexemplaren voor de adverteerders. Er zijn 4 geschenkabonnementen. De overige 1003 exemplaren worden verzonden naar de leden. 

De minimum contributie bleef gehandhaafd op € 18. 

In het jaar 2017 hebben zich 35 nieuwe leden ingeschreven. Gedurende het jaar ontvingen we 16 maal het verzoek om een lidmaatschap per direct te beëindigen. In de meeste gevallen was de reden het overlijden van een lid. In 2017 zijn 4 leden geroyeerd omdat zij meerdere jaren geen contributie hebben betaald.  Ingaande 1 januari 2018 hebben 51 leden opgezegd, waardoor het verlies aan leden in 2017 komt op 71. Het totale ledental is dit jaar dus met 36 afgenomen en komt daardoor begin 2018 op 961.

Gelukkig hebben zich ingaande 2018 alweer 6 nieuwe leden aangemeld.

 Eigen Perk

Ook dit jaar verscheen ons tijdschrift 4 maal met gevarieerde onderwerpen, bijvoorbeeld over Paul Kruger in Hilversum (1901-1904), de proeven van dr. Van Hengel (1873/75) met als nevendoel verhoging van de hygiëne, archeologische notities (120.000 voor Christus), de strijd tussen schilders gezellen en patroons begin 20e eeuw, de eerste Fröbelschool van Nederland, notaris Winkler te Hilversum(eerste helft 18e eeuw) en als slotstuk: het vierde nummer (thema) over het scharnierjaar 1967.
Het lijkt wel een verplichte notitie, maar het bestuur hecht er ook dit jaar aan de redactie te complimenteren met en te bedanken voor het vele onderzoek-, schrijf- en redigeerwerk dat werd verricht. Elk nummer dit jaar was een frisse en aangename verrassing. 

 Ledenavonden in 2017

Een probleem waarvoor het bestuur zich gesteld zag was de locatie. John Tabak, beheerder van ‘de Akker’ heeft tijdig aangegeven dat hij met pensioen zou gaan. Op verzoek van het kerkbestuur heeft hij dat nog wat uitgesteld, maar halverwege 2017 was duidelijk dat hij zou gaan stoppen. Vooralsnog heeft het kerkbestuur geen opvolger aan kunnen stellen met als gevolg dat we ons vertrouwde adres niet meer konden gebruiken vanaf september 2017. Na een avond ‘Gooiland’ hebben we voorlopig een nieuw thuis gevonden in de gemeentezaal van de Protestantse Kerk aan de Kerkbrink. Qua locatie geen achteruitgang al is het parkeren iets lastiger dan bij de oud-katholieke St Vitus aan het Melkpad. 

Zoals gebruikelijk was er weer een gevarieerd aanbod op de ledenavonden. Alle ledenavonden werden zeer goed bezocht. Het was een zeer succesvol seizoen.

  • 24 Januari: Henk Hagendoorn: de Watersnoodramp van 1916.

pastedGraphic.png

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 braken vele zuiderzeedijken door: bij  Zwolle, bij Kampen, bij Amersfoort, langs de Vecht in het Gooi en in Waterland. Op onze ledenavond van 24 januari sprak Henk Hagendoorn over deze natuurramp. 

Waterland werd het ergst getroffen. Het gebied tussen Amsterdam, Purmerend en Edam/Volendam stond maandenlang onder water. Opvallend was hoe schraal en formeel de overheid was met schadevergoeding. 

Hilversum zelf bleef voor de ramp gespaard, maar er werd wel, zoals in veel andere plaatsen, gecollecteerd. De overstroming was de directe aanleiding tot het bouwen van de afsluitdijk.

  • 22 februari: Frits Booy over De Lage Vuursche

pastedGraphic_1.png

De zaal was weer vol die avond. De spreker,  Frits Booy, hield een boeiend voordracht over de geschiedenis van De Lage Vuursche,  kort samengevat onder de noemer: patriciërs, pachters en pannenkoeken. 

De ontstaansgeschiedenis van De Lage Vuursche vormde de hoofdschotel van de avond. De ontginningen, de schapenhouderij en het bosbeheer van de vele voorname heren een hun werknemers.

  • 28 maart Algemene Ledenvergadering en Zonnestraal

Na de bestuurlijke zaken waarover u heeft kunnen lezen in Eigen Perk 2017:2 volgde de jaarrede van de voorzitter (Zie Eigen Perk 2017:2).
Na de pauze werd de film “Zonnestraal, drempels tussen lucht en aarde” vertoond. Een film uit 1994 van Kiki Amsberg en Henk Renou over het voormalige sanatorium Zonnestraal, een ontwerp van Jan Duiker. De film bevatte veel authentiek en historisch waardevol beeldmateriaal over de geschiedenis van dit bijzondere gebouw dat wellicht binnenkort op de werelderfgoedlijst komt te staan.  

  • 25 april: Hilversum in de tweede wereldoorlog

Op die avond werden de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar Hilversum in de Tweede Wereldoorlog. Het betrof twee thema’s. Het eerste richtte zich op de plaatselijke Nationaal-Socialistische Beweging. Mats van Rooij volgde de sporen van een aantal lokaal bekende NSB’ers, hun relatie met buren, vrienden en collega’s en laat zo de gevolgen van het NSB-lidmaatschap zien voor hun sociale leven. Het tweede deelging over de Joodse gemeenschap  in Hilversum en de relaties tussen Joodse en niet-Joodse burgers – voor, tijdens en na de Holocaust.  Over vriendschap, burenhulp en verraad.

  • 23 mei: Hergebruik van monumentale gebouwen in  Hilversum

Er staan in Hilversum diverse bijzondere gebouwen leeg die het waard zijn om behouden te blijven, maar waarvoor (als het kan)  een andere bestemming gevonden moet worden wil het rendabel zijn. Dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn.
Kastanje BV  is een projectontwikkelaar met speciale aandacht voor cultureel en historisch erfgoed. Op deze ledenavond vertelden de eigenaren, Kim van Kampen en Edwin van der Voort, over hun ervaringen en hun projecten zoals de Tesselschadekerk, Santbergen en het gebouw van de Wereldomroep, thans in gebruik als mediagebouw/kantoor van AVRO/TROS. 

pastedGraphic_2.png

  • 26 september: Philip Lamers over Gooiland in al zijn pracht

We waren te gast in Gooiland, het rijksmonument van architect Duiker. Die locatie lag ook voor de hand want de spreker was Philip Lamers, de jonge directeur van Gooiland die sinds een aantal jaren zijn ziel en zaligheid aan dit gebouw heeft verkocht. Gooiland was tot voor kort vergane glorie. Hij vertelde eerlijk dat hij in het begin echt niet goed wist waaraan hij was begonnen. Geleidelijk aan kregen de ideeën vorm en besloot hij van Gooiland een evenementen locatie te maken. Twee jaar geleden kreeg Philip de kans ook het hotel te gaan exploiteren. Hij dook in de geschiedenis, vond verloren gewaande bouwtekeningen terug en zag een consistente aanpak om het gebouw in oude glorie te herstellen. Eigentijds, modern en toch echt Gooiland, echt Duiker. Hij is nog lang niet klaar! 

  • 24 oktober: Ed van Mensch over de Erfgooiers

De vergaderzaal van de grote Kerk zat stampvol die avond! Ed van Mensch, lid van het bestuur van Albertus Perk maar ook van de Stichting Stad en Lande van Gooiland, was de spreker. Hij wees er in het begin op dat we ons echt op historische grond bevonden want de erfgooiers  vergaderden vroeger vaak in de Grote Kerk. Er bleken zelfs nog echte afstammelingen van de erfgooiers in de zaal aanwezig,  een enkele scharende en een paar niet scharende. Een boeiende en zeker informatieve avond, verrijkt met veel historische en actuele beeldmateriaal. Uit zijn historisch overzicht bleek duidelijk welke grote betekenis de erfgooiers met name voor Hilversum hebben gehad. 

  • 28 november:
    Paul Delcour en Annette van Tol: Augustinessen van St. Monica