Jaarverslag Albertus perk 2016

 Bestuur

Het bestuur kwam het afgelopen jaar zeven keer in vergadering bijeen (inclusief de ALV van 22 maart. In de Algemene Leden Vergadering trad statutair de voorzitter af. Hij stelt zich herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.

 Ledenbestand

Dit decembernummer van onze periodiek is verzonden naar 1088 adressen. In het jaar 2016 hebben we 37 nieuwe leden ingeschreven, waaronder vier geschenkabonnementen. Gedurende het jaar ontvingen we 12 maal het verzoek om een lidmaatschap per direct te beëindigen. In de meeste gevallen was de reden het overlijden van een lid. Ingaande 1 januari 2017 hebben 30 leden opgezegd, waardoor het verlies aan leden in 2016 komt op 42. Het ledental is dit jaar dus met vijf afgenomen en komt daardoor op 1011.

Het Hilversums Historische Tijdschrift Eigen Perk wordt gratis bezorgd bij onze drie ereleden, 26 relaties, 15 ruilabonnementen en zes bewijsexemplaren voor de adverteerders.

De minimum contributie bleef gehandhaafd op € 18.

 Eigen Perk

Ook dit jaar verscheen ons tijdschrift 4 maal met gevarieerde onderwerpen, bijvoorbeeld over Huisjesmelders in de Hilversumse bejaardenzorg, atelier Bogtman in Hilversum of over de NSF in de oorlogsperiode. Het vierde en laatste nummer van 2016 was als te doen gebruikelijk een themanummer. Het onderwerp was ‘Gastvrij Hilversum?’. Vooral het vraagteken in het thema maakt dit nummer actueel.

N. B. Het bestuur hecht er ook dit jaar aan de redactie te complimenteren met en te bedanken voor het vele onderzoek-, schrijf- en redigeerwerk dat werd verricht. Tijdig een goede inhoud creëren voor een fris nummer is soms een heel proces.

Twee ereleden zijn onze vereniging ontvallen.
Op 3 januari overleed Bram van der Schuyt. Hij was 17 jaar bestuurslid, waarvan 4 jaar secretaris en ook enige tijd waarnemend voorzitter.
Op 27 oktober overleed Jan Lamme. Hij was bestuurslid van 1983 tot 1999. In die periode groeide onze vereniging van 300 naar duizend leden. Nog in november 2015 hield Jan een lezing op een ledenavond over het Tienhovens kanaal.  

 Ledenavonden

Zoals gebruikelijk was er weer een gevarieerd aanbod op de ledenavonden. Alle ledenavonden, die gehouden werden in De Akker aan het Melkpad, werden  zeer goed bezocht.

26 januari: Deze avond stond in het teken van het vliegveld van Hilversum. Er waren twee sprekers. Ons bestuurslid Kees van Aggelen en Vincent Kager, bestuurslid van de Stichting Vliegveld Hilversum. Kees vertelde hoe het vliegveld tot stand kwam en Vincent nam ons enthousiast als het ware mee de lucht in.

27 februari: De geschiedenis van de ’s Gravelandse buitenplaatsen werd belicht door natuurgids en fotograaf Harm Klinkenberg. Hij zag zich geconfronteerd met een bomvolle zaal, kennelijk een onderwerp dat velen aansprak.

Voor de pauze gaf Harm een boeiend overzicht – in woord en beeld van de ontstaansgeschiedenis en historie van de buitenplaatsen. Na de pauze trakteerde hij het publiek op een schitterend klankbeeld van foto’s en muziek.

24 maart: ALV en Werkgroep Monumenten. Na de algemene ledenvergadering was er een verhandeling over de gemeentelijke plannen met het centrum door twee ambtenaren die nauw betrokken zijn bij deze ontwikkeling. Centraal in de voordracht stond de herinrichting van het Langewenst (marktplein). De voordracht was helder en de inleiders konden een duidelijk beeld schetsen van het gemeentelijk beleid.

26 april: Deze avond nam Ed van Mensch ons mee naar het dorp Hilversum van ruim een eeuw geleden: een kennismaking aan de hand van een groot aantal oude lantaarnplaatjes van Jan Boerhout. Boerhout was een zeer veelzijdig man: banketbakker, politicus, fotograaf, bestuurder van diverse verenigingen, schrijver en dichter. Na de pauze liet Ed een groot aantal oude foto’s zien van het dorp. Het was een boeiende en druk bezochte ledenavond.

24 mei: Naar Zee met de VOC ~ Er gaan ook Hilversummers mee! In de 17e en 18e eeuw waren bijna 1 miljoen mensen in dienst van de VOC. Ook vanuit het zanderige Gooi waagden velen de stap naar de VOC en dus de zee. Heel vaak was dit in de hoop op een beter leven en een vlucht uit het armoedige bestaan.

Jos Kaldenbach, van de Nederlandse Genealogische Vereniging, heeft onderzoek gedaan naar vele opvarenden bij de VOC. Hij vertelde over de VOC zelf.
Ineke de Ronde deed onderzoek naar de 275 (!) gevonden Hilversummers die een dienstverband aangingen met de VOC. Zij publiceerde het resultaat al in het eerste nummer van Eigen Perk in 2015. Daarover was natuurlijk wel het een en ander te vermelden!

27 september: Uit de schatkamers van Albertus Perk: vier voordrachten uit de eigen gelederen. Alle verhalen werden ondersteund door mooi beeldmateriaal.
* Jan Schriefer sprak over Zonnestraal dat met dubbeltjes en stuivers gebouwd is.
*Harry van der Voort gaf ons een boeiende kijk in de ‘fine fleur’ van zijn verzameling van oude ansichtkaarten. Hij heeft een aantal bijzondere en zeldzame exemplaren.
* Ron Manten heeft een grote verzameling opgebouwd van (Hilversums) materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Hij wist er aanstekelijk over te spreken.
*Ons eigen bestuurslid Ed van Mensch tenslotte verzamelt papieren bouwplaten en deed ons watertandend verlangen naar schaar en lijmpot.

25 oktober:  Op 25 oktober vertelde Pieter Hoogenraad over 600 jaar Hilversumse kerkgeschiedenis. Hij schreef op verzoek van de Raad van Kerken een boek over dit onderwerp. Het was een druk bezochte ledenavond in de Akker, het parochiehuis van de Oudkatholieke Kerk aan het Melkpad.

Uiterst onderhoudend vertelde de spreker over de vele kerkgebouwen en kerken in ons dorp. De avond vloog om en een dankbaar applaus was de bevestiging van een prachtige avond.

22 november: Sander Koopman, voorzitter van de Archeologische vereniging AWN Naerdincklant, hield een lezing over de vroegste geschiedenis van het Gooi aan de hand van archeologische vondsten. Hij vertelde over de opgravingen van de grafheuvels op de Gooise heide, ongeveer een eeuw geleden. In de jaren ‘80  werden er in het Corversbos werktuigen van de Neanderthalers gevonden. En dankzij de recente vondst van een begraafplaats naast de kerk van Ankeveen kregen de middeleeuwen in deze regio een gezicht.  Nog  steeds worden er voortdurend nieuwe ontdekkingen gedaan, door professionals maar ook door amateurs.

 Op Pad met Albertus Perk

Er zijn vijf fietstochten georganiseerd.

Zondag 1 juni o.l.v. Pieter Hoogenraad voerde de vele deelnemers langs de sporen van de Hilversumse tankgracht.

zondag 5 juni: Kunst in de openbare ruimte. In Hilversum staan meer dan honderd beelden. Rob Loois en Claudia Gianotten leidde de deelnemers langs een flink aantal daarvan en vergastten hen op achtergrondverhalen. Ook werd stil gestaan bij een enkele mozaïek en saillante muurschilderingen.

zondag 3 juli: 600 jaar kerken in Hilversum kunnen alleen maar beleefd worden onder de be-ziel-ende leiding van Pieter Hoogenraad.

zondag 7 augustus: Ontmoetingen, een andere kijk op architectuur. Het architectenechtpaar Marjolein en Erik van Dijl wisten de deelnemers te overtuigen dat ze op een geheel andere manier naar hun gebouwde omgeving kunnen kijken.

zondag 11 september: Kees van Aggelen: Van bewaarschool naar gymnasium

 Open Monumentendag

Thema dit jaar was: Iconen en Symbolen.

Dit jaar waren een aantal (voormalige) omroepstudio’s bezoeken, en ook Hilversums eerste crematorium, dat een nieuwe betekenis aan Dudoks begraafplaats Zuiderhof geeft. Het interieur van de Regenboogkerk, symbool van recente kerkarchitectuur, stond gastvrij open. De negentiende-eeuwse villa ‘Erica’ die centrale bibliotheek is symbool van voortdurende ontdekkingsreizen in tijd en ruimte. Het theater bij Grand Hotel Gooiland, icoon van het Modernisme, vertoonde previews van de documentaire ‘100 jaar Dudok’.

Mobiel erfgoed speelde een belangrijke rol rol van betekenis in het programma. Hilversum ontwikkelde zich immers dankzij verbindingen met andere plaatsen. De Historische Automobiel Vereniging zette mobiel erfgoed in voor een

tour langs monumenten, waar men desgewenst mee kon rijden in een oldtimer.

Een flink succes dit monumentenweekeinde dat voor de 30e (!) maal werd gehouden.

Extra activiteit deze zomer: stadswandeling door Amersfoort

Stadswandeling Amersfoort. Een teleurstellende deelname van 9 personen verhinderde niet dat Norman een boeiende en deskundige rondleiding verzorgde door het antieke stadshart van Amersfoort.

 

 En verder…

heeft het bestuur veel aandacht besteed aan:

– de voorbereidingen van 50 jaar Kerkelanden. In dat kader leverde Albertus Perk een inhoudelijke bijdrage aan de bijeenkomsten over coryfeeën van de kerk in het gebouw ‘De Waaier’, droeg bij aan de kosten van deze bijeenkomsten, nam een boek over 50 jaar Kerkelanden in voorbereiding en stelde zich deels garant voor de exploitatie.

– het KRO-eiland, de Eurobioscoop, het ING-gebouw, de AVRO-gebouwen.
Het Bestuur nam in nauw overleg met de Werkgroep Monumenten standpunten in, schreef brieven, diende zienswijzen in en zat samen met het Cuypersgenootschap, Heemschut en Hilversum Pas Op boven op bedenkelijke ontwikkelingen. Voor het KRO-gebouw hebben we zelfs een gang naar de bestuursrechter gemaakt, tevergeefs.

– de jaarlijkse avond voor nieuwe inwoners.

– de start van een overleg om een boek te realiseren over Hilversum ten tijde van de tweede wereldoorlog.

– Het ontwikkelen van een nieuwe brochure.

– Het actualiseren van het redactiestatuut.

– De gewijzigde en tot twee dagen terug gebrachte openingstijden van het archief zijn onderwerp van gesprek geweest op 21/9 in een bijeenkomst van AP, TVE en enkele gemeente ambtenaren. Daarna is er een tweede bijeenkomst geweest, overigens zonder tastbaar resultaat.

Het bestuur blijft zorg hebben over gemeentelijk cultuur en erfgoed. In Hilversum is dit thema versnipperd. Het gemeentebestuur wil een deel uitbesteden aan de regio waarbij kostenoverwegingen zeker een rol spelen. Met argusogen blijft de Historische Kring de opslag en de staat van de historische collectie volgen. Het gaat om de collectie die voorheen in het museum op de Brink aanwezig was.

2 januari 2017,

Herman Meddens,
Secretaris van de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’.