Jaarverslag Albertus Perk 2015

 Bestuur

Het bestuur kwam het afgelopen jaar acht keer in vergadering bijeen (inclusief de ALV van 24 maart en een praktische voorbereidingsbijeenkomst ten behoeve van het lustrum). In de Algemene Leden Vergadering trad statutair de voorzitter af. Hij stelt zich herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.

 Ledenbestand

In december van dit jaar ging het Hilversums Historische Tijdschrift Eigen Perk naar 1098 adressen.

In 2016 zijn 43 nieuwe leden verwelkomd en ingeschreven en hebben 36 leden opgezegd. De redenen waren onder meer overlijden, verhuizing, geen interesse meer en in een enkel geval geen financiële middelen meer om de contributie te kunnen betalen. Acht leden bleken zowel in 2014 als in 2015, ook na herhaald aanmanen, geen contributie te hebben betaald en zijn daarom geroyeerd. Het aantal leden nam dus als uiteindelijk resultaat met één af.

De adressen waar Eigen Perk gratis naar wordt gezonden zijn 27 relaties, 15 ruilabonnementen en 6 bewijsexemplaren naar de adverteerders en onze vijf ereleden.

De minimum contributie bleef gehandhaafd op € 18.

 Eigen Perk

Ook dit jaar verscheen ons tijdschrift 4 maal met zeer gevarieerde en boeiende onderwerpen, bijvoorbeeld over Hilversummers in (vreemde) krijgsdienst. Het vierde en laatste nummer van 2015 was als te doen gebruikelijk een themanummer. Het onderwerp was ‘brand’. Het eerste exemplaar werd op feestelijke wijze begin december door de voorzitter overhandigd aan de Hilversumse brandweercommandant.

N. B. Het bestuur hecht er aan de redactie te complimenteren met en te bedanken voor het vele onderzoek-, schrijf- en redigeerwerk dat werd verricht. Tijdig een goede inhoud creëren voor een fris nummer is soms een heel proces, zo weten enige bestuursleden uit eigen ervaring.

 Het succesvolle lustrum

Het 7e lustrum werd gevierd op zaterdag 26 september. Even sloeg het Bestuur de schrik om het hart, want ruim voor de opgegeven tijd stroomde De Akker al vol. Maar gelukkig hoefde niemand de deur te worden gewezen.

Voorzitter Erik van de Berg opende om stipt 14 uur met een feestelijke toon, voortgezet door een muzikale presentatie van Sans Souci.

Daarna vertelde Harmen Lamme over zijn rol in de middenstand door de jaren heen. Zijn perspectief was die van de actieve en betrokken middenstander. Het geestige gesprek tussen Tjako Fennema en Kees van Aggelen, beide auteurs van een deel van het jubileumboek, gebeurde juist vanuit dat andere perspectief: de (soms ondeugende) jeugdige klanten.

Dat wisselend perspectief vindt u ook in de DVD (Hart voor de zaak) en het jubileumboek (Met je neus tegen de ruit). Vind je op de DVD vaak ontroerende getuigenissen van de winkeliers, het boek laat de andere kant zien: jeugdherinneringen van hoe het was om boodschappen te doen of voor grotere uitgaven te gaan winkelen.

De auteurs werden toegesproken door Herman Meddens en hij introduceerde kort elk hoofdstuk. Hij bestreed het beeld van ‘Albertus Perk’ als stoffige club die altijd maar vast wil houden aan het bestaande of het verleden: “Goede lokale historici zijn vooral de hoeders van de toekomst”. Rienst Slippens presenteerde kort de DVD met een dankwoord aan de makers: Paul Delcour en Annette van Tol.
Rond de klok van half vijf werd het glas geheven en kon men elkaar gezellig ontmoeten rond het thema van Albertus Perk: aandacht voor de geschiedenis van Hilversum met een open oog voor de toekomst van onze mooie levendige, landelijke en deels verstedelijkte woonplaats.

Het jubileumboek ‘Dromen met je neus tegen de ruit’ bleek in een mum van tijd uitverkocht. Razend snel (voor Sinterklaas!) is een tweede druk gereed gemaakt, mede dankzij het snelle en secure correctiewerk van onze oud-secretaris Nico Leerkamp. Het boek ligt al geruime tijd in de Top-10 van boekhandel Voorhoeve. De DVD is als nieuwjaarsgeschenk meegestuurd met Eigen Perk 2015:4.

 De klerenavonden

Zoals gebruikelijk was er weer een gevarieerd aanbod op de ledenavonden. Alle ledenavonden, die gehouden werden in De Akker aan het Melkpad, werden  zeer goed bezocht.

27 januari: Het archief van de familie Veen (Genaamd Archief Ben Veen) werd die avond officieel overgedragen aan het streekarchief. De heer Ben Veen zelf hield een helder en evenwichtig vertoog.
Het tweede deel van de avond vertelde Ed van Mensch over de tapijtindustrie en de daarbij behorende technieken. .

24 februari: Dr. Pieter Goderie over zijn illustere voorganger, de huisdokter J. F. van Hengel.

24 maart: ALV en Werkgroep Monumenten. Na de algemene ledenvergadering en een korte toelichting van Lex van Waarden op de thema’s van de werkgroep Monumenten, gaf Ronald Stenvert , directeur van het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, een voordracht over bouwhistorisch onderzoek van het centrum van Hilversum. Dit onderzoek bereidt de komende centrumvisie voor.

25 april: Dhr. Chris van der Heijden sprak over Hilversum en de Tweede Wereldoorlog.

26 mei: Kees van Aggelen over het Hilversumse onderwijs:  naar school in Hilversum.

26 september: Lustrumviering, presentatie van jubileumboek en jubileum-DVD.

27 oktober: Voor de pauze Jaap Vlaanderen, van het GNR, over natuur- en cultuurwaarden van het Goois Natuurreservaat. Na de pauze Pieter Hoogenraad over de Hilversumse tankgracht.

24 november: Jan Lamme besteedde aandacht aan het letterlijk verzande vroeg 19e eeuwse project van het doorgetrokken Tienhovens kanaal dat niet verder kwam dan de rand van de Hoorneboeg.

 Op Pad met Albertus Perk

Er zijn vijf fietstochten georganiseerd.

Zondag 3 mei 2015. Sporen van de Hilversumse tankgracht.

Zondag 7 juni 2015. Hilversum kerkenstad.

Hilversum telt 45 kerken, moskeeën, synagogen en andere religieuze gebouwen.

Zondag 5 juli 2015. Van Van Hengel tot Tergooi, de geschiedenis van de Hilversumse gezondheidszorg.

Zondag 2 augustus 2015.Grafheuvels en zandverstuivingen. Nieuwe ontdekkingen in de archeologie en geologie van het Gooi.

Zondag 13 september 2015. Arts and Crafts in de Hilversumse architectuur. Dit onderwerp sloot aan op de Open monumentendag. Dit was overigens de 50e ‘Op pad met Albertus Perk’ (begonnen in 2006).

 Open Monumentendag

Het thema van de open monumentendag 2015 is Kunst en Ambacht. Ook in de Hilversumse architectuur rond 1900 heeft deze stroming zijn sporen achtergelaten. De fietstocht van Albertus Perk stond die zon dag onder leiding van Henk Dirkx en Kees Haafkens.

 De nieuwsbrief

De Nieuwsbrief verscheen dit jaar acht maal, steeds een week voor de ledenavonden. In de herfst verschenen ook enkele Nieuwsflitsen. Dat zij ultra korte nieuwsbrieven waarin de leden geattendeerd worden op een activiteit of gebeurtenis.  Op dit moment wordt de Nieuwsbrief verstuurd naar ruim 300 adressen.

 En verder…

heeft het bestuur veel aandacht besteed aan:

– de relatie met het Museum Hilversum. Het museum heeft in zijn beleid geen of weinig aandacht heeft voor de lokale geschiedenis.

– het Dudokjaar, geëntameerd door de Gemeente Hilversum

– de voorbereidingen van 50 jaar Kerkelanden

– het KRO-eiland, de Eurobioscoop, het ING-gebouw, de AVRO-gebouwen.
Het Bestuur nam in nauw overleg met de Werkgroep Monumenten standpunten in, schreef brieven, diende zienswijzen in en zat samen met het Cuypersgenootschap, Heemschut en Hilversum Pas Op boven op bedenkelijke ontwikkelingen. Voor een zienswijze op het KRO-eiland heeft het bestuur geïnvesteerd in een studie / onderzoek door bureau MAB.

– de oproep van TVE (Tussen Vecht en Eem) om aandacht te besteden aan een vergeten thema:  Interieurs als spiegel van de materiële cultuur. Dit onderwerp zou aan de hand van boedelbeschrijvingen bestudeerd moeten/kunnen worden.

– de workshop winkelstraatbiografie Havenstraat op 30 november, een initiatief van de gemeente.

– het stimuleren van de schildjes: van de 700 monumenten is ruim de helft voorzien van het bekende schildje. De voorzitter had een rol bij het opschroeven van schildjes op het Kamrad nadat daar de restauratie was voltooid.

– het jubileum van TVE op 30 mei door aanwezigheid, meedenken en een subsidie.

– het 16e lustrum van Vrienden van ’t Gooi’ met als thema: het afgegraven zand in het Gooi.

– de jaarlijkse avond voor nieuwe inwoners.

– de plechtige verklaring ‘beschermd dorpsgezicht’ voor wijken in Hilversum Oost en Zuid.

– de start van een overleg om een boek te realiseren over Hilversum ten tijde van de tweede wereldoorlog.

Het bestuur heeft zorg over gemeentelijk cultuur en erfgoed. In Hilversum is dit thema versnipperd. Het gemeentebestuur wil een deel uitbesteden aan de regio waarbij kostenoverwegingen zeker een rol spelen. Met argusogen volgt de Historische Kring de opslag en de staat van de historische collectie die voorheen in het museum aanwezig was.

 Tenslotte:

Onze Kring wil niet louter een ‘behoud-club’ zijn, maar zij wil haar interesse voor de lokale geschiedenis vooral ook gebruiken om Hilversum te behoeden voor historische vergissingen. Wie om zich heen kijkt in ons Hilversum ziet dat dit geen overbodige luxe is. Niet altijd zijn wij als Historische Kring succesvol in ons streven, maar het loutere bestaan van ‘Albertus Perk’ als een alerte, deskundige en tot samenwerking bereid zijnde groep heeft ontegenzeggelijk een flinke invloed ten positieve.

2 januari 2016,

Herman Meddens,
Secretaris van de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’.