Jaarverslag Albertus Perk 2010

 Bestuur

Het bestuur kwam het afgelopen jaar 7 keer in vergadering bijeen. In de Algemene Leden Vergadering van 23 maart is penningmeester Bob Wolfrat afgetreden en zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Udo Heinsman, penningmeester, en Rients Slippens portefeuille PR. Kees van Aggelen is voor de zesde keer statutair aftredend en werd met applaus door de vergadering herkozen.

Het besluit van het bestuur in juni 2009 om ter gelegenheid van het zevende lustrum in 2010 een boek uit te geven met als onderwerp: begraven in Hilversum, heeft geresulteerd in het lustrumboek “Oases van rust”. Het boek is tot stand gekomen in een goede samenwerking tussen Albertus Perk, Museum Hilversum en het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.

Ed van Mensch heeft op basis van artikelen over de Tweede Wereldoorlog die eerder in Eigen Perk zijn verschenen, een bundel samengesteld. Egbert Pelgrim maakte er een mooi boek van. Er zijn 70 boeken met een omvang van 270 bladzijden verkocht voor de prijs van € 14 per stuk.

 Ledenbestand

Aan het einde van dit verslagjaar heeft de vereniging 1.093 leden. In de loop van het jaar zijn er 22 leden uit het ledenbestand verwijderd (overlijden, verhuizen, onbestelbaar), 23 leden hebben het lidmaatschap opgezegd en er zijn 39 nieuwe leden ingeschreven. Er zijn 30 leden die nog niet voor het jaar 2010 hebben betaald. Op grond van herhaald niet betalen zijn 9 leden geroyeerd.

 Ledenavonden

Zoals gebruikelijk was er weer een gevarieerd aanbod lezingen. De ledenavond in januari had als titel ‘De Clemenskerk en het behoud van religieus erfgoed’ . De lezing werd gegeven door twee bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Clemenskerk: Door Jelsma (voorzitter) en Ton Zuiderduijn (secretaris) en werd bijgewoond door ongeveer tachtig personen. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar veel gebruik van werd gemaakt.

In februari heeft Martin Ketelaar, projectmanager van ‘Dudok Wonen’ voor een zestigtal aanwezigen een presentatie gegeven getiteld ‘Melkfabriek Hilversum, behoud van cultureel erfgoed’. Met veel plaatjes en een aantal animaties gaf de spreker een goed inzicht in hetgeen in twee fasen staat te gebeuren met de vroegere Melkfabriek: woningen, parkeergarage, basisschool, appartementen, maisonnettes en bedrijfsruimten. In 2012 moet het geheel gereed zijn.

In maart heeft Kees van Aggelen na afloop van de Algemene Ledenvergadering een fotoprijsvraag gehouden. Aan de hand van veel plaatjes van oud- en recent Hilversum, heeft hij de kennis van de aanwezigen getoetst. De onderwerpen van varieerden van oude prentbriefkaarten tot afbeeldingen van het huidige Hilversum. De winnaar werd uiteindelijk de heer Harry van de Voort. De tweede en 
derde plaats waren voor de heren Millenaar en Leeflang. Ook in de finaleronde wisten deze drie de meeste goede antwoorden op de fotoprijsvraag.

In april gaf Nico Leerkamp voor ruim honderd personen een presentatie over ‘Straatbeelden in Hilversum, ontstaan in de periode 1900 – 1940’. Op basis van zijn vrijwilligerswerk bij het Streekarchief (2006 – 2008) kon hij aantonen dat tweederde van de 14.500 huizen die in deze periode zijn gebouwd zijn ontworpen door slechts een 15-tal architecten. Aan de hand van vele afbeeldingen van woningen gebouwd in opdracht van de gemeente (Dudok-complexen) en van woningbouwverenigingen plus overige projecten, waarbij één architect soms een hele straat (Dullaart), een groot deel van een wijk (Reeders), of zelfs een heel dorp (Barbiers) voor zijn rekening nam.

In mei heeft Henk Michielse voor een veertigtal leden een verhaal verteld over de opkomst en ondergang van de laatmiddeleeuwse kloosters van Vecht en Eem ca. 1400 – 1579. In deze periode zijn er zeven kloosters in dit gebied gesticht, die voortkwamen uit de hervormingsbeweging van de Moderne Devotie.

In oktober is de ledenavond als vervolg op de uitgave van het lustrumboek gewijd aan twee begraafplaatsen in Hilversum. Flos Wisse Smit heeft voor de pauze verteld over de oudste begraafplaats van Hilversum “Gedenkt te sterven”. Na de pauze heeft Arie den Dikken gesproken over de Noorderbegraafplaats en drs. Sander Koopman verteld over al het groen van de Noorderbegraafplaats.

Op de laatste ledenavond van het jaar hield Herman Pleij voor een bomvolle zaal met ongeveer 120 leden en niet-leden een mooi verhaal over botte en betweterige Hollanders. Met veel anekdotes en grappen wist hij de aanwezigen te boeien. Na de pauze konden er vragen gesteld, die door de spreker met “kleine lezinkjes” werden beantwoord.

 Zevende Lustrum

Op vrijdagmiddag 17 september is in Museum Hilversum het eerste exemplaar van het Lustrumboek ‘Oases van rust’ aangeboden aan de Wethouder Cultuur van Hilversum, mevrouw Lon Jooren – van der Boor. Er waren ongeveer 140 belangstellenden bij deze gebeurtenis, waarna de tentoonstelling van Museum Hilversum ‘Doodgewoon’ werd geopend.

Op zaterdagmiddag 18 september vond de Lustrumbijeenkomst plaats in ‘De Akker’, bijgewoond door liefst 190 aanwezigen. Na het welkomstwoord van voorzitter Erik van den Berg om half twee speelde het ‘Leones Trio’. Daarna las de Hilversumse schrijver Hans Koekoek een mystiek verhaal uit eigenwerk, waarna de eerste exemplaren van de Lustrumboeken door Joke Ubbink en Erik van den Berg werden overhandigd aan de auteurs en de redactieleden.

Na de pauze, waarin onder meer de in opdracht van Museum Hilversum en onze Historische Kring de door Paul Delcour vervaardigde dvd over Hilversumse begraafplaatsen kon worden bekeken, werd gestart met een presentatie door de heer Rindert Brouwer. Daarna speelde weer het ‘Leones Trio’, gevolgd door een presentatie over anekdotes en grafschriften door de bestuursleden Ed van Mensch en Kees van Aggelen. Om half vijf sloot Erik van den Berg de zeer geslaagde bijeenkomst af.

 Zomerexcursies

De eerste excursie ‘Prehistorisch Hilversum’ op 2 mei met Sander Koopman op de fiets langs de grafheuvels en andere overblijfselen van de oudste bewoners van Hilversum, had vanwege het slechte weer slechts vier deelnemers.

In juni wandelden Frank Welgemoed en Egbert Pelgrim langs bekende en onbekende plekken in het dorp waar fabrieken en bedrijven een rol hebben gespeeld. Ruim veertig deelnemers liepen mee met deze excursie langs deze tastbare herinneringen aan Hilversums rijke industriële verleden.

De derde excursie ging naar de begraafplaats aan de Bosdrift. Piet Bakker leidde een dertigtal vooraf aangemelde leden rond en vertelde zowel over de diverse bomen als over de graven van bekende Hilversummers.

Bij de excursie naar de Joodse Begraafplaats op 1 augustus waren er meer dan 150 belangstellenden, die werden rondgeleid door Hans Roos en nog twee leden van de joodse gemeenschap. Zij wisten op boeiende wijze vragen te beantwoorden.

Op een stralende zondag, 5 september 2010, vertrokken 55 fietsers voor een tocht langs de fraaie gebouwen van Zonnestraal. Er werd een bezoek gebracht aan het vliegveld Hilversum en de tocht eindigde via het landgoed Eindegooi. Een zeer geslaagde dag!

 Tijdschrift Eigen Perk

In het eerste nummer schreef Wim de Wagt een artikel getiteld “De musische architectuur van Piet Elling in ’t Gooi” Redacteur Eddie de Paepe wijdde een verhaal aan “De Hilversumse kunstschilder M.H. Mackenzie”. In de rubriek “Historisch Nieuws” kwamen vier onderwerpen aan de orde: Aanvulling beeldenlijst, Gezocht kunst van Joop van Oyen, Ontelbare knipsels en foto’s De Gooi- en Eemlander gered, en Digitale Nieuwsbrief archieven Gooi en Eemland. Naast de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart is het Jaarverslag 2009 van de secretaris opgenomen, plus het Jaarverslag van de Werkgroep Monumentenzorg.

In het tweede nummer stonden artikelen over ”De bombardementen op Trompenberg” geschreven door Egbert Pelgrim, “Beton in het Fransche Kamp” door Klaas Oosterom en “Villa Hoffwerk en de garage” door Ineke de Ronde. De rubriek “Historisch Nieuws” heeft aandacht geschonken aan de Hilversumse Architectuurprijs 2007 – 2008, en aan het feit dat Hilversum ruim zevenhonderd gemeentelijke monumenten rijker is geworden. Verder is van de ALV d.d. 23 maart 2010 het verslag opgenomen, plus de jaarrede van de voorzitter, inclusief het afscheid van Bob Wolfrat, die liefst veertien jaar penningmeester is geweest van onze Historische Kring. Afgesloten is met het laatste financiële jaarverslag van de hand van Bob en een artikel van Hilversum, Pas Op! Over het monument Langestraat 48.

In het derde nummer een zeer uitgebreid artikel over “Joods buitengewoon onderwijs”, De S.A. Rudelsheim Stichting 1919 – 1943, door Marycke Roelink & Marjoke Rietveld – van Wingerden. Jos De Ley beschreef in de serie ‘Verzamelaars van oude ansichten” over de verzameling van Jan Barnier. In de rubriek “Historisch Nieuws” kwamen vier onderwerpen aan de orde: De luchtaanvallen op Trompenberg, De Emil Ludenpenning voor Ed van Mensch, Landelijke archievendag 16 oktober 2010 en Prijsvraag: Veranderend landschap. Bij de Boekbesprekingen heeft Hans Hoogenboom over het boek “Jo Muurling en haar zeven dappere dochters” van Eddy-Lex Israël geschreven, en Ed van Mensch heeft “In d’Lonsvaarder” van Bert Bos en Ineke de Ronde het voetlicht laten passeren. In de rubriek “Van het bestuur” heeft Pieter Hoogenraad verslag gedaan van enkele excursies, en Nico Leerkamp verslag gedaan van de verhuizing van ons archief naar het Streekarchief alwaar dit archief meer toegankelijk is dan voorheen. Bij “hilversum, pas op!” is aandacht besteed aan de uitreiking van de “Pas Op-trofee 2010”.

En dan heet laatste nummer van dit jaar in kleur en wel Themanummer: Het Hilversums Kanaal, met van Jan Lamme “Over water naar Hilversum. Perikelen rond de Gooise Vaart” en “Het Hilversums Kanaal. Gedurfd project in crisistijd”, Arie denDikken over “Dudokwerken bij het water. Ontwerpen van W.M.Dudok in het havengebied van Hilversum”. Kees Gramkow samen met Eddie de Paepe een artikel over de “Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp: 75 jaar bouwen” en Cor de Bakker (bewerkt en aangevuld door Jos De Ley en Ineke de Ronde over “De Hilversumse groenteveiling”. Als laatste twee artikelen van Ineke de Ronde, over “Paviljoen Wildschut” en “Bedrijvigheid in de Nieuwe Haven”.

Nico Leerkamp, januari 2011