Jaarverslag Albertus Perk 2020

Jaarverslag 2020 Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’

  1. Bestuur

Het jaar 2020 is voor de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ een bewogen en moeilijk jaar geweest vanwege het uitbreken van de coronapandemie in maart. Deze pandemie die in maart en december leidde tot een lockdown waardoor samenkomsten met veel mensen niet meer mogelijk waren, heeft ook de gebruikelijke activiteiten van onze vereniging stilgelegd. Ledenavonden waaronder de Algemene Ledenvergadering die gepland was op 24 maart en de fietstochten van Op Pad met… konden geen doorgang vinden. De Algemene Ledenvergadering was geheel voorbereid wat wil zeggen dat de stukken voor die vergadering, zoals de agenda, de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 en het jaarverslag over 2019 van het bestuur en de Commissie Cultureel Erfgoed in het Hilversums Historisch Tijdschrift 2020-1 gepubliceerd zijn. Het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 zijn goedgekeurd door de kascommissie en zijn geplaatst op de site van Albertus Perk. (www.albertusperk.nl) 

Het jaar 2020 zou een bijzonder jaar hebben moeten worden voor de vereniging, want het is een lustrumjaar. De Hilversumse Historische Kring bestaat dit jaar 45 jaar en de plannen voor het lustrumboek en de lustrumviering waren afgerond. Lang heeft het bestuur nog de hoop gehad dat de lustrumviering op 7 november door kon gaan. Veel was geregeld, maar de lustrumviering bleek niet haalbaar door de beperkingen die er opgelegd waren aan bijeenkomsten. Het bestuur hoopt nu de vaccinatie die het virus moet indammen, is begonnen dat die lustrumviering in 2021 door kan gaan.

Het bestuur kwam het afgelopen jaar vijf keer in vergadering bijeen onder voorzitterschap van Erik van den Berg. 

  1. Ledenbestand

Het Hilversums Historische Tijdschrift werd in december 2020 verzonden naar 1048 adressen (eind 2019: 1063) waarvan 972 leden die ook voor 2021 een betalingsverzoek ontvingen. Onze periodiek wordt gratis bezorgd bij onze 4 ereleden, 27 relaties, 16 ruilabonnementen en 6 bewijsexemplaren voor de adverteerders. Er zijn 7 geschenkabonnementen. In 2020 zijn er 39 nieuwe leden bijgekomen en hebben 42 leden hun lidmaatschap opgezegd en tevens zijn 11 leden geroyeerd omdat ze meerdere jaren geen bijdrage hebben betaald. De minimum bijdrage is in 2020 € 20 geworden na vele jaren € 18 te zijn geweest

  1. Het Hilversums Historisch Tijdschrift

Sinds januari 2020 is Hans Hoogenboom geen lid meer van de redactie. 

Ook dit jaar verscheen het tijdschrift onder de nieuwe naam ‘Hilversums Historisch Tijdschrift’ vier maal met gevarieerde onderwerpen, zoals over Maarten Betlem, zijn oorlogsdagboek en aquarellen, de verhalen rond de Hilversumse diamantindustrie, de Hilversumse verdedigingswerken tijdens W.O.II, het miniatuurhuis van de villa aan de P.C.Hooftweg, en opmerkelijk: een Perk in de Nieuwe Wereld.

En het vierde nummer was weer een dik en mooi themanummer Hilversum en de zorg. De redactie had bij het kiezen van dit thema niet vermoed hoe actueel dit thema zou worden in het licht van de coronacrisis die het hele jaar 2020 heeft beheerst. In dit themanummer wordt ruim aandacht besteed aan besmettelijke ziekten en vaccinatie, ziekenfondsen, schoolartsen, het Witte Kruis en de GGD.
Het bestuur wil ook dit jaar de redactie complimenteren met en bedanken voor het vele onderzoek-, schrijf- en redigeerwerk dat werd verricht. Elk nummer was een lezenswaardige en aangename verrassing. Juist in dit jaar waar vanaf maart geen ledenavonden meer konden worden georganiseerd was het verschijnen van het Hilversums Historisch Tijdschrift belangrijk, want het was naast de digitale Nieuwsbrief voor de leden de enige verbinding met de historische vereniging.

  1. De ledenavonden in 2020 

In 2020 konden er door de coronacrisis slechts twee ledenavonden gehouden worden in de zaal van de Grote Kerk op de Kerkbrink.

26 januari: Het Smithuyserbos met de Wolfsdreuvik door Reinier Bouvy: een gevarieerd bos met een uitgebreid assortiment aan boomsoorten. Over de rijke historie van erfgooiersbos tot huidig productiebos en het landgoed dat magisch en imposant is;

25 februari: Begraafplaatsen; Flos Wisse Smit, de voorzitter van ‘Stichting De Hof’, hield haar verhaal over de vroege buitenbegraafplaats uit 1792 ‘Gedenkt te Sterven’ en Anita van Loon, directeur van de Uitvaartstichting Hilversum, over de begraafplaats De Bosdrift Van afscheid nemen naar verbinden…..

  1. Belangrijke aandachtspunten van het bestuur waren:

Het Erfgoedhuis

De ideeën en plannen rond het realiseren van een erfgoedhuis krijgen in 2020 langzaam maar zeker verder gestalte. Inmiddels is door onzekere factoren het idee een erfgoedhuis te realiseren losgekoppeld van de locatie in het oude postkantoor en wordt gekeken naar een andere geschikte plek in Hilversum. Er is een werkgroep geformeerd waarin Rients Slippens, Ed van Mensch en Willem van der Spek namens het bestuur van Albertus Perk zitten. In maart hebben ze een prachtige brochure uitgebracht Erfgoedhuis Hilversum ‘De ontmoetingsplek’. Een projectplan waarin uiteengezet wordt wat onder een erfgoedhuis verstaan moet worden, waarom het belangrijk is dat het gerealiseerd wordt, en de eisen waaraan een erfgoedhuis zou moeten voldoen. Het is de bedoeling dat het erfgoedhuis een ontmoetingsplek wordt met betrekking tot de geschiedenis en het erfgoed van Hilversum, dat daar de inwoners van Hilversum van alles te weten kunnen komen over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Hilversum; het materieel en immaterieel erfgoed kan daar beter zichtbaar en toegankelijk gemaakt worden, de verschillende voorwerpen uit de Collectie Hilversum kunnen er bijvoorbeeld tentoongesteld worden. De laatste plannen zijn dat het erfgoedhuis onderdak kan vinden op een nieuwe plek voor kunst en cultuur ‘Tante Jans’, Schapenkamp 2, waar ook tentoonstellingen van de Collectie Hilversum die daar in 2021 gepland zijn, te zien zullen zijn. Het zou mooi zijn als het erfgoedhuis gerealiseerd is in 2024 bij de viering van 600 jaar Hilversum.

Het lustrum in 2020

De viering van het 45ste lustrum en het presenteren van het lustrumboek is verschoven naar 2021 in de hoop dat het dat jaar kan plaatsvinden. Het lustrumboek 2020 is een combinatie van een aantal bijdragen van leden én de zogenoemde ‘Zoekplaatjes van Stevens’ die redacteur van het Hilversums Historisch Tijdschrift Eddie de Paepe in De Gooi- en Eemlander heeft gepubliceerd aangevuld met foto’s met onderschrift uit het Streekarchief. Het wordt een fotoboek met teksten en een inleiding over Hilversum in de jaren vijftig.

Draaiboek voor de viering van het lustrum en het boek waren zo goed als klaar in november. Het bestuur heeft besloten het lustrumboek niet los van een viering uit te geven en wacht de mogelijkheden voor 2021 af. 

De Nieuwsbrief

In de loop van 2019 hebben de redacteuren Herman Meddens en Rients Slippens het idee een maandelijkse Nieuwsflits per email aan de leden van Albertus Perk te sturen verder uitgewerkt. In 2020 hebben de leden die zich daarvoor per mail hebben opgegeven iedere maand een digitale Nieuwsbrief of Nieuwsflits ontvangen. In de Nieuwsbrief is plaats voor actuele informatie, maar gaandeweg ook voor wat uitgebreider nieuws en wetenswaardigheden over Hilversum. Het medium is – zeker in 2020 waarin er geen ledenavonden gehouden konden worden – een mooie manier om tóch contact te houden met de leden. Inmiddels wordt deze Nieuwsbrief aan meer dan 400 mensen toegestuurd en intensief gelezen. Voor de Nieuwsbrief kunnen de leden zich opgeven via info@albertusperk.nl of nieuwsbrief@albertusperk.nl.