Jaarverslag 2019 Commissie Cultureel Erfgoed 

Op verzoek van de leden van de Werkgroep Monumenten is de naam van de werkgroep in 2019 veranderd in Commissie Cultureel Erfgoed. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan in de vergadering van 17 april. 

De Commissie Cultureel Erfgoed vergaderde in 2019 vijf maal onder voorzitterschap van Willem van der Spek.

De leden van de werkgroep zijn Willem van der Spek (voorzitter) Harry van der Voort, Henk Dirkx (namens Heemschut), Piet Bakker, Haakon Brouwer, Marieke Middelhoff (secretaris) die in juli 2019 opgevolgd is door Henk van Lambalgen (secretaris). Norman Vervat neemt niet deel aan de vergaderingen, maar blijft namens het Cuypersgenootschap betrokken bij de lopende en nieuwe projecten. 

In 2019 hebben drie erfgoedgesprekken plaatsgevonden op initiatief van de gemeente. Tijdens die erfgoedgesprekken kwamen erfgoedpartijen bijeen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Het doel van de bijeenkomsten was o.a. uiteenlopende partijen bijeen te brengen, inclusief de gemeente, om te komen tot een eerste verkenning van overeenkomsten, verschillen, kansen en mogelijke knelpunten. Aan deze erfgoedgesprekken hebben zowel leden van het bestuur als leden van de Commissie Cultureel Erfgoed deelgenomen.

In de Nieuwsbrief van Albertus Perk die met enige regelmaat per e-mail naar de leden gestuurd wordt, is op voorstel van de commissie een onderdeel Monumenteel opgenomen. Hierin staan de berichten over gebouwen en andere belangrijke aandachtspunten van de Commissie Cultureel Erfgoed.

Waarmee heeft de commissie zich in het afgelopen jaar beziggehouden?

Het verduurzamen van monumenten stond herhaaldelijk op de agenda. De algemene vraag is: hoe moderniseer je monumenten en hoe laat je dat samengaan met de erfgoedwaarde van het monument. Een goed en ook meteen moeilijk voorbeeld daarvan is het Raadhuis van Dudok, maar het geldt natuurlijk ook voor de vele andere monumenten die Hilversum rijk is. Goed gemotiveerde richtlijnen voor het verduurzamen van monumenten zouden opgesteld moeten worden. Dat vergt tijd en heeft de volle aandacht van de commissie.

De leden van de commissie hebben een rondleiding gekregen in het MCO waarbij het prachtig gerestaureerde Pierre Palla Concertorgel getoond en uitgelegd werd. De rondleiding voerde tot in de twee orgelkamers vol pijpwerk, slagwerk- en percussie-instrumenten. Het orgel is een van de grootste originele theaterorgels van Nederland en een van de best bewaard gebleven exemplaren van Europa.

De fietstocht voor de Open Monumentendag langs de oorden van muzikaal vermaak werd georganiseerd door Haakon Brouwer en Harry van der Voort.

Aandacht voor de Omgevingswet die in 2021 in heel Nederland in werking treedt. De Omgevingswet vervangt een groot aantal bestaande wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om wetten over ruimtelijke ordening, geluid of water- en bodemkwaliteit. De wet biedt de bewoners meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun buurt en in hun stad. Dit is een behoorlijke verandering voor bewoners, ondernemers en organisaties.  Hilversum is al met een aantal pilots begonnen zoals de Spoorzone, postcodegebied 1221. Namens de commissie is Harry van der Voort nauw betrokken bij dit project. Het integraal bestemmingsplan voor de gehele te ontwikkelen Spoorzone is in de loop van 2019 goedgekeurd door de minister.

De ontwikkeling van het spoorgebied vergt voortdurend aandacht. De hoogbouw die gepland is, is een bron van zorg en aandacht, evenals de betere verbinding tussen oost en west Hilversum.

In de laatste vergaderingen stond een voorstel voor het schrijven van een kerkenvisie op de agenda. Het aantal kerkgebouwen vermindert gestaag door afnemend kerkbezoek. Dit is al enkele jaren aan de orde. De Commissie Cultureel Erfgoed maakt zich zorgen over de leegstand van monumentale en/of waardevolle kerken in Hilversum. Vaak worden ze markant en beeldbepalend geacht door de inwoners. Wat tot nu toe met dergelijke gebouwen gebeurd is, is niet direct een lichtend voorbeeld van hergebruik. Het is wenselijk in een vroeg stadium te weten: a. welke kerkgebouwen in de (nabije) toekomst leeg dreigen komen te staan en b. te bepalen wat wij als Hilversumse gemeenschap met deze leegstaande kerken zouden willen doen. 

Over de laatste versie van het bouwplan voor de Stolpe, Zonnelaan 17, heeft de Commissie Welstand en Monumenten een negatief advies gegeven. Mede naar aanleiding van alle ingediende zienswijzen (waaronder die van Albertus Perk) heeft de projectontwikkelaar de aan hem verleende omgevingsvergunning ingetrokken en een andere architect gevraagd. Omwonenden willen alleen overleggen over een concreet plan dat niet in strijd is met het bestemmingsplan en de Welstandsnota. Piet Bakker van de CCE volgt dit project nauwgezet.

De commissie maakt zich zorgen over het volume van het voormalige ABNAmro-gebouw (architect Maaskant 1970) dat deel uitmaakt van het project Oude Postkantoor aan de Oude Torenstraat en grenst aan stadspark de Hof. De informatie komt uit de behandeling in de gemeentelijke Commissie Welstand en Monumenten. Vooreerst heeft deze commissie de voorgestelde plannen tot herontwikkeling van het gebouw afgewezen, onder meer vanwege het overschrijden van het volume. Belangrijk is dat er voor dit gebied een plan moet komen dat recht doet aan de historische context van dit gebied. Het is wachten op wat het gewijzigde voorstel (van Ten Brinke) zal inhouden en hoe hierop door de CWM zal worden gereageerd. De Commissie Cultureel Erfgoed zal in dezen samen optrekken met Stichting ‘De Hof’ mocht er verweer nodig zijn.

Recent houden de leden van de commissie zich bezig met de ontwikkelingen en de herinrichting van de busremise aan de Larenseweg: geplande hoogbouw of een nieuw stadspark? En ze hebben zich op de hoogte gesteld van de plannen voor de toekomst van de begraafplaats aan de Bosdrift.